V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Laadimiskaabli maalühiskaitse

Laadimiskaabli juhtseadmel on sisseehitatud maalühiskaitse, mis kaitseb autot ja kasutajat elektrilöögi eest süsteemi rikete korral.

 Hoiatus

Hübriidaku laadimisel tohib kasutada ainult maandatud ja heaks kiidetud 230 V vahelduvvoolupesasid. Kui pesa ja kaitsmeahela võimsus ei ole teada, paluge litsentsiga elektrikul võimsus kindlaks teha. Kui laadimisel ületatakse kaitsmeahela võimsust, siis võib kaitsmeahel põlema süttida või kahjustuda.

 Hoiatus

 • Laadimiskaabli ülepingekaitse aitab kaitsta auto laadimissüsteemi, kuid see ei saa garanteerida, et ülekoormust kunagi ei toimu.
 • Ärge kunagi kasutage silmnähtavalt kulunud või kahjustatud pistikupesa. Vastasel korral võib tagajärjeks olla tulekahi või tõsised kehavigastused.
 • Ärge kasutage laadimiskaabliga koos pikendusjuhet.
 • Hübriidakut tohib hooldada või asendada üksnes vastava väljaõppega pädev Volvo hooldustehnik.
 • Ärge kasutage soovitatust erinevat laadimiskaablit.
 • Laadimiskaabli ja seinakontakti vahel ei tohi kasutada välist taimerit.
 • Laadimiskaabli ja pistikupesa vahel ei tohi kasutada ühte ega mitut adapterit.

 Oluline

Maalühiskaitse ei kaitse 230 V vahelduvvoolupesa/elektriühendusi.

P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
Juhtseadme LED1-tuli.
 1. P5-Icon red circle 1LED-tuli

Kui juhtseadme sisseehitatud maalühiskaitses tekib rike, süttib punane LED-tuli – vt 230 V pesa (vahelduvvool).

P6-2017- XC40H Control unit current

 Oluline

 • Kontrollige pistikupesa võimsust.
 • Kogukoormuse ületamisel tuleb muud samasse kaitsevõrku ühendatud elektroonikaseadmed lahti ühendada.
 • Ärge ühendage laadimiskaablit, kui pistikupesa on kahjustatud.
 1. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)

Kas sellest oli abi?