V60 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Late

Liiklusmärkide teave*

Liiklusmärgi teabe funktsioon (RSI1) aitab juhil jälgida kiirusega seotud liiklusmärke ja teatud keelumärke.

P5-1507-Road Sign Information, readable signs
Loetavate märkide näited2.

RSI võib anda teavet hetkekiiruse, kiirtee ja maantee alguse/lõpu, möödasõidu keeluala või lubatud sõidusuuna kohta.

Kui auto möödub kiiruspiirangu märgist, kuvatakse see juhiekraanil ja Esiklaasinäidikul*.

Liiklusmärkide teave (RSI1) hõlmab ka alamfunktsioone, mis võivad juhti hoiatada, kui kiiruspiirangut on ületatud, või anda teavet kiiruskaamerate kohta.

 Märkus

Teatud turgudel on liiklusmärkide teabe kuvamise funktsioon saadaval ainult koos kaardiandmetega.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid mõned näited.

Kas sellest oli abi?