Keskekraani ülevaade

Paljusid auto funktsioone saab keskekraanilt juhtida. Siin on esitatud keskekraan ja sellel tehtavad valikud.
P5-1717-Screens
Kolm keskekraani põhikuva. Funktsioonide või rakenduste kuva avamiseks tõmmake sõrmega vastavalt paremale või vasakule1.
 1. P5-Icon red circle 1Funktsioonikuva – auto funktsioonid, mis aktiveeritakse või inaktiveeritakse vajutusega. Teatud funktsioonid toimivad päästikutena, mis tähendab, et avaneb aken võimalike sätetega. Nende hulka kuuluvad näiteks Kaamera. Funktsioonivaates saab seadistada ka esiklaasinäidikut*, kuid muudatuste tegemiseks tuleb kasutada rooli parempoolset klahvistikku.
 2. P5-Icon red circle 2Avakuva – esimene kuva, mis ekraani aktiveerimisel avaneb.
 3. P5-Icon red circle 3Rakenduste kuva – allalaaditud rakendused (kolmandate osapoolte rakendused) ja sisemiste funktsioonide rakendused, nagu FM-raadio. Rakenduse avamiseks puudutage rakenduse ikooni.
 4. P5-Icon red circle 4Olekuriba – auto toimingud kuvatakse ekraani ülaosas. Võrgu- ja ühenduseteave kuvatakse olekuväljast vasakul, meediumiga seotud teave, kellaaeg ning poolelioleva tausttegevuse tähis kuvatakse paremal.
 5. P5-Icon red circle 5Ülakuva – ülakuva avamiseks lohistage sakk alla. Siin saab avada Seaded, Kasutusjuhend, Profiil ja auto salvestatud sõnumid. Mõnel juhul saab ülakuval juurdepääsu ka kontekstuaalsetele sätetele (nt Navigatsiooni seadistused) ja kontekstuaalsele kasutusjuhendile (nt Navigatsiooni juhend).
 6. P5-Icon red circle 6Navigatsioon – kaardil liikumine, nt rakendusega Sensus Navigation*. Alamvaate suurendamiseks toksake seda.
 7. P5-Icon red circle 7Meedia – hiljuti seoses meediaga kasutatud rakendused. Laiendamiseks vajutage.
 8. P5-Icon red circle 8 Telefon – avage see telefonifunktsiooni kasutamiseks. Laiendamiseks vajutage.
 9. P5-Icon red circle 9Täiendav alamkuva – hiljuti kasutatud rakendused või autofunktsioonid, mis ei ole seotud ühegi teise alamkuvaga. Laiendamiseks vajutage.
 10. P5-Icon red circle 10 Kliimarida – teave ja otseühendus näiteks temperatuuri ja istmesoojenduse määramiseks*. Täpsemate seadistusvalikutega kliimavaate kuvamiseks vajutage kliimavälja keskel olevat sümbolit.

 Märkus

Vajaduse korral võib kliimaseadet kasutada kesksel ekraanil asuva meediasüsteemi jahutamiseks. Sel juhul kuvatakse juhiekraanil teade Kliimasüsteem Infotainment-süsteemi jahutamine.
 1. 1 Parempoolse rooliga autode puhul paiknevad vaated vastupidiselt.
 2. * Lisavarustus/tarvik.