Torkeaugu parandamiskomplekti kasutamine

Torkeaugu parandamiskomplekti (TMK1) saab kasutada torkeaugu sulgemiseks. Enne kasutamist lugege läbi kõik juhised.

Ülevaade

P5-S90/V90-1617-Temporary mobility kit overview
 1. P5-Icon red circle 1Elektrikaabel
 2. P5-Icon red circle 2Õhuvoolik
 3. P5-Icon red circle 3Rõhureduktor
 4. P5-Icon red circle 4Kaitsekork
 5. P5-Icon red circle 5Kleebis, suurim lubatud kiirus
 6. P5-Icon red circle 6Pudelihoidik (oranž kate)
 7. P5-Icon red circle 7Rõhumõõdik
 8. P5-Icon red circle 8Tihendusvedeliku pudel
 9. P5-Icon red circle 9Lüliti

Ühendamine

P5-XC90-1646-Temporary mobility kit, installation

 Märkus

Ära lõhu pudeli tihendit enne kasutamist. Tihend puruneb automaatselt, kui pudel kohake kruvitakse.

 Hoiatus

Rehvitihendussüsteemi kasutamisel pidage meeles järgmist.
 • Tihendusaine pudel sisaldab 1) naturaalset kummilateksit ja and 2) etaandiooli. Need ained on allaneelamisel kahjulikud.
 • Pudelis olev aine võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni või kahjustada hingamisteid, nahka, kesknärvisüsteemi ja silmi.
Ettevaatusabinõud
 • Hoida laste käeulatusest eemal.
 • Allaneelamisel tervisele kahjulik.
 • Vältige aine pikaajalist või korduvat sattumist nahale. Kui tihendusvedelik satub riietele, eemaldage need.
 • Pärast kasutamist peske käed korralikult puhtaks.
Esmaabi
 • Nahk Peske vastavat kohta seebi ja veega. Kaebuste korral pidage nõu arstiga.
 • Silmad Peske rohke veega vähemalt 15 minutit ning tõstke aeg-ajalt ülemisi ja alumisi silmalauge. Kaebuste korral pidage nõu arstiga.
 • Sissehingamine Minge värske õhu kätte. Ärrituse püsimisel pidage nõu arstiga.
 • Allaneelamine ÄRGE kutsuge esile oksendamist, v.a arsti korraldusel. Pidage nõu arstiga.
 • Utiliseerimine Viige kõnealune materjal ja selle anum ohtlike või spetsiaalsete jäätmete kogumispunkti.

 Hoiatus

Ärge eemaldage pudelit ega õhuvoolikut torkeaugu parandamise komplekti kasutamise ajal.

Ettevalmistus

Pange üles ohukolmnurk ja aktiveerige ohutuled, kui parandate rehvi liikluskeskkonnas.

Kui augu tekitas nael vms, jätke see rehvi sisse. See aitab auku tihendada.

Eemaldage kompressori küljelt maksimaalse lubatud sõidukiiruse kleebis. Kinnitage see kiiruspiirangu meeldetuletamiseks tuuleklaasile nähtavasse kohta. Pärast rehvi remondikomplekti kasutamist ärge sõitke kiiremini kui 80 km/h (50 miili/h).

Kontrollige, kas lüliti on asendis 0 (Väljas) ning tehke kindlaks elektrikaabli ja õhuvooliku asukoht.
Keerake kompressori oranž kate lahti ning eemaldage tihendusvedeliku pudeli kork.

Keerake pudel pudelihoidja põhja kinni.

Hermeetiku lekke vältimiseks on nii pudel kui pudelihoidik varustatud lukustiga. Kui pudel on hoidikusse keeratud, ei ole võimalik seda sealt enam välja keerata. Pudel tuleb eemaldada töökojas2.

 Hoiatus

Ärge keerake pudelit lahti, see on varustatud lekke vältimiseks vastassuunalise riiviga.

Keerake rehvi ventiilikübar lahti ja keerake õhuvooliku ventiiliühendus rehvi õhuventiili keermesse.

Veelduge, et õhuvooliku rõhureduktor on täielikult sisse keeratud.

Alustage torkeaugu parandamist

Ühendage elektrikaabel lähimasse 12 V pistikusse ja käivitage auto.

 Märkus

Veenduge, et kompressori kasutamise ajal ei oleks ükski teine 12 V pistikupesa kasutuses.

 Hoiatus

Ärge jätke lapsi autosse järelevalveta, kui mootor töötab.

 Hoiatus

Auto heitgaaside sissehingamine võib olla eluohtlik. Ärge jätke mootorit tööle kinnises ega puuduliku ventilatsiooniga ruumis.

Käivitage kompressor, viies lüliti asendisse I (Sees).

Kui kompressor käivitub, võib rõhk tõusta kuni 6 baarini (88 psi), kuid rõhk langeb pärast umbes 30 sekundit möödumist .

 Hoiatus

Rehvi kompressoriga pumpamise ajal ära seisa rehvi kõrval. Pragude või ebaühtlase pinna tekkimisel tuleb kompressor viivitamatult välja lülitada. Sõitu ei tohi jätkata. Helistage maanteeabi teenuse telefoninumbril, et tellida vedu rehvikeskusse. Volvo soovitab kasutada volitatud rehvikeskust.
Pumpa rehvi õhku 7 minutit.

 Oluline

Ülekuumenemise vältimiseks ei tohi kompressorit korraga kasutada pikema aja vältel kui 10 minutit.

Rõhu kontrollimiseks rõhumõõdikult lülitage kompressor välja. Minimaalne surve on 1,8  baari (22 psi) ja maksimaalne surve on 3,5  baari. (51 psi). Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, laske õhku rõhureduktori abil välja.

 Hoiatus

Kui rõhk on madalam kui 1,8  baari (22 psi-d), siis on rehvis liiga suur auk. Sõitu ei tohi jätkata. Helistage maanteeabi teenuse telefoninumbril, et tellida vedu rehvikeskusse. Volvo soovitab kasutada volitatud rehvikeskust.
Lülitage kompressor välja ja eemaldage elektrikaabel.
Keerake õhuvoolik rehvi ventiili küljest lahti ning keerake tolmukork ventiili otsa tagasi.

 Märkus

 • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
 • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

Hermeetiku lekkimise vältimiseks asetage kaitsekork õhuvooliku otsa. Asetage varustus pakiruumi.

Sõitke kohe (või nii ruttu kui võimalik) vähemalt 3 km (2 miili) maksimaalselt 80 km/h (50 mi/h) kiirusega, et hermeetik rehvi tihendaks, seejärel viige läbi järelkontroll.

 Hoiatus

Rehvi esimeste pöörlemiste ajal väljub torkeavast tihendusvedelikku. Veenduge, et keegi ei seisaks auto lähedal ja et tihendusvedelik ei pritsiks nende peale, kui auto sõitma hakkab. Vahemaa peaks olema vähemalt 2 meetrit (7 jalga).

Järelkontroll

Ühendage õhuvoolik rehvi ventiiliga ja keerake ventiili ühendus rehvi ventiili keerme lõpuni. Kompressor peab olema välja lülitatud.

Loe rõhumõõdikult rehvirõhk.

 • Juhul kui see on alla 1,3 baari (19 psi), on rehv ebapiisavalt tihendatud. Sõitu ei tohi jätkata. Kutsuge maanteeabi.
 • Juhul kui rehvirõhk on suurem kui 1,3 baari (19 psi), tuleb rehvi pumbata rõhk, mis vastab juhipoolsel uksepostil olevale rehvirõhkude tabelile (1 baar = 100 kPa = 14,5 psi). Juhul kui rehvirõhk on liiga kõrge, laske õhku rõhureduktori abil välja.

 Hoiatus

Kontrollige regulaarselt rehvirõhku.

Volvo soovitab sõita lähima Volvo teeninduseni ja lasta vigastatud rehv remontida või välja vahetada. Teavita teenindust sellest, et rehvis on tihendusvedelik.

Tihendusvedeliku pudel ja voolik tuleb pärast kasutamist välja vahetada. Volvo soovitab pudeli välja vahetada Volvo volitatud teeninduses.

 Hoiatus

Tihendusainega täidetud rehvidele lubatud suurim läbisõit on 200 km (120 miili).

 Märkus

Kompressor on elektriseade. Jäätmete käitlemisel järgige kohalikke eeskirju.
 1. 1 Temporary Mobility Kit
 2. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.