Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsioon Kokkupõrke vältimine võib aidata juhil vähendada auto soovimatut sõidurajalt väljumise ohtu ja/või kokkupõrkeohtu teise sõiduki või takistusega, roolides auto selle sõidurajale tagasi ja/või keerates kõrvale.
Funktsioon koosneb alltoodud alamfunktsioonidest.
  • Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral
  • Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral
  • Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral*

Pärast aktiveerumist teavitatakse juhti sellest teatega:

Kokkupõrke vältimine Autom. sekkumine

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

 Märkus

Juht peab alati otsustama, kui palju auto peab pöörama – auto ei võta kunagi juhtimist täielikult üle.
  1. * Lisavarustus/tarvik.