Õhukvaliteedianduri aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Õhukvaliteediandur on täisautomaatse õhukvaliteedisüsteemi Interior Air Quality System (IAQS) osa.

Õhukvaliteedianduri puhul saab määrata, kas see on sisse lülitatud/välja lülitatud.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage Kliima.
Õhu kvaliteedianduri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Õhu puhtusandur.
  1. * Lisavarustus/tarvik.