Raadio sisselülitamine

Raadio saab lülitada sisse keskekraani rakenduste kuval.

Avage rakenduse vaates vastav sagedusriba (nt FM).

P5-1717-Application pane
Valige raadiojaam.