Pilot Assist*1

Pilot Assist võib aidata hoida juhil autot sõidurajal ning hoida ühtlast kiirust ja eelmääratud pikivahet eesoleva autoga.

Funktsiooni Pilot Assist tundmaõppimine

P5-1507-Adaptive Cruise Control, overview detection of vehicle ahead and side markings
Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust ja tee äärejooni.
  1. P5-Icon red circle 1Kaamera- ja radariüksus
  2. P5-Icon red circle 2Kauguse lugemine
  3. P5-Icon red circle 3Äärejoonte lugemisseadmed

Pilot Assist aitab teie autot juhtida ning enne funktsiooniga täielikku harjumist tuleb teil sõita mõni kilomeeter aktiveeritud Pilot Assist-funktsiooniga. Kõigi eeliste ohutuks kasutamiseks on tähtis tunda selle funktsiooni kõiki kasutamisvõimalusi ja piiranguid.

Funktsioon Pilot Assist on peamiselt mõeldud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel teedel, kus see muudab sõitmise mugavamaks ja tagab meeldivama sõidukogemuse.

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe. Pilot Assist skannib pikivahet eespool sõitva sõidukiga ja sõiduraja märgistusi, kasutades selleks kaamerat. Praegune ajaintervalli säilitatakse automaatse kiiruse kohandamise abil, samal ajal kui roolimise abi aitab autot sõidurajal paigutada.

Kui manööverdamistoe* funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada ka auto kiirust.

Pilot Assist reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Pilot Assist püüab:
  • kiirust sujuvalt reguleerida. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev auto pidurdab järsult. Kaamera ja radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.
  • järgneda samal sõidureal eespool olevale sõidukile juhi määratud pikivahega. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Auto asend sõidurajal

Kui Pilot Assist aitab roolida, üritab see teie autot hoida nähtavate sõiduraja märgistuste vahel. Sujuvama sõiduelamuse tagamiseks soovitame lasta autol ise leida hea sõiduasendi. Juht saab sõiduasendit rooli sisendit suurendades alati ise korrigeerida. Juhi ülesanne on hoida auto turvaliselt õigel sõidurajal.

Kui Pilot Assist ei paiguta autot sõidurajal sobival viisil, on soovitatav Pilot Assist välja lülitada või aktiveerida kohanduv püsikiirusehoidja*.

Roolimisabi

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Roolimisabi olekut märgib rooliratta sümboli värv.

• ROHELINE rooliratas tähistab aktiivset roolimisabi

• HALL rooliratas (nagu joonisel näidatud) tähistab väljalülitatud roolimisabi.

Pilot Assist roolimise abi arvestab eesoleva auto kiirust ja sõiduraja tähiseid. Juht ei saa Pilot Assist roolimise soovitusi eirata ning muus suunas sõitma hakata (nt vahetada sõidurida või vältida teel olevaid tõkkeid).

Kui Pilot Assist ei suuda sõidurida ära tunda, nt pole sõidureamärgistus kaamera ja radari jaoks nähtavad, lülitab Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja ja taastab töö, kui sõidureamärgistus uuesti loetavaks muutub (liikumiskiiruse ja pikivahe hoidmine siiski jätkub). Inaktiveerimisel rool vibreerib veidi, et juhti muutusest teavitada.

 Hoiatus

Süsteemi Pilot Assist roolimisabi lülitatakse automaatselt välja ning selle sisselülitumisel eelnevat hoiatust ei anta.

Kurvid ja teelahkmed

Pilot Assist teeb juhiga koostööd ja seetõttu ei tohi juht oodata funktsiooni Pilot Assist roolimisabi rakendumist, vaid peab alati olema valmis ise rooli keerama, eriti kurvides.

Kui auto jõuab mahasõiduteeni või sõidurada lahkneb, peab juht auto roolima soovitud sõidurajale, et Pilot Assist tuvastaks soovitud suuna.

Käed roolil

Funktsiooni Pilot Assist toimimise eelduseks on, et juht hoiab käsi roolil. Samuti peab juht sõites alati olema ergas ja tähelepanelik, kuna Pilot Assist ei suuda kõiki olukordi tuvastada ja funktsioon võib eelneva hoiatuseta sisse ja välja lülituda.

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Kui Pilot Assist tuvastab, et juht ei hoia käsi roolil, annab süsteem hoiatuse ning juhiekraanil kuvatakse tähis ja teade, mis palub juhil aktiivselt autot juhtida.

Kui juhi käsi ei tuvastata endiselt roolil paari sekundi möödudes, korratakse teadet autot aktiivselt juhtida, millega kaasneb helisignaal.

Kui Pilot Assist ei tuvasta juhi käsi roolil pärast paari sekundi möödumist, muutub hoiatussignaal intensiivseks ja juhtimisfunktsioon inaktiveeritakse. Seejärel tuleb Pilot Assist taaskäivitada roolil paikneva nupuga P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

 Oluline

Juhiabisüsteemi sisemisi komponente võib hooldada ainult teeninduses, soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.