Connected Safety1

Connected Safety aitab autodel teavet edastada Interneti kaudu2. Funktsiooni eesmärk on juhti samal teelõigul eespool olevatest võimalikest liiklusohtudest hoiatada.

Funktsioon saab hoiatada juhti, kui eespool oleval sõidukil vilguvad ohutuled või tuvastati libe teelõik. Kui teie auto tuvastab libeda teelõigu, annab see teabe edasi.

Connected Safety aitab juhti järgmistes olukordades.
  • Hoiatus sisselülitatud ohutulede tuvastamisel
  • Hoiatus libeda teelõigu tuvastamisel

Suhtlus sõidukite vahel toimib ainult sõidukitel, millele on paigaldatud funktsioon Connected Safety ja kui see on aktiveeritud.

Hoiatus sisselülitatud ohutulede tuvastamisel

Kui teie auto ohutuled vilguvad, võidakse sellekohane teave edastada lähenevatele sõidukitele.

P5-1617-Connected Safety symbol Hazard Light

Kui teie auto läheneb ohutuledega vilgutavale sõidukile, kuvatakse juhiekraanil see tähis.

Kui auto on vilkuvate ohutuledega sõidukile väga lähedal, muutub sümbol suuremaks.

Esiklaasinäidikuga autodel kuvatakse ka Connected Safety hoiatussümbolid.

Hoiatus libeda teelõigu tuvastamisel

Kui teie auto tuvastab, et haarduvus rehvide ja teepinna vahel on liiga väike, saab teie auto asukohale lähenevatele sõidukitele selle kohta saata teavet.

P5-1617-Connected Safety symbol Slippery Road

Jäähoiatuse korral kuvatakse nii teie auto kui ka teiste funktsiooni Connected Safety kaudu teate saanud sõidukite juhiekraanil see tähis, kui sõiduk läheneb libedale teelõigule.

Kui lähenev sõiduk jõuab libeda teelõiguni, muutub sümbol kaks korda suuremaks.

Esiklaasinäidikuga autodel kuvatakse ka Connected Safety hoiatussümbolid.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. 1 Pole saadaval kõikides riikides.
  2. 2 Interneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu.