Sõidurežiimid

Sõidurežiimi valik määrab auto sõiduomadused, et sõidukogemust paremaks muuta ja eritingimustes sõitmist kergendada.

Sõidurežiimide kasutamisel saab kiiresti juurdepääsu paljudele auto funktsioonidele ja seadistustele, et neid vastavalt vajadustele valida. Iga sõidurežiim on kohandatud parima sõidukogemuse pakkumiseks.

 • Roolimine
 • Mootor/käigukast/nelikvedu
 • Pidurid
 • Tõukeleevendi
 • Juhi ekraan
 • Kliimaseadistused

Valige sõidurežiim, mis sobib praeguste sõiduoludega. Pidage meeles, et kõigis olukordades ei ole kõik sõidurežiimid saadaval.

Valitavad sõidurežiimid

 Hoiatus

Pidage meeles, et auto ei tekita elektrimootori kasutamise ajal mootorimüra ja võib olla seetõttu laste, jalakäijate, jalgratturite ja loomade jaoks raskesti märgatav. See kehtib eriti madalal kiirusel sõites näiteks parklas.

 Hoiatus

Ärge jätke aktiveeritud sõidurežiimi ja välja lülitatud põlemismootoriga autot ventileerimata ruumi – hübriidaku tühjenemisel mootor käivitub ja heitgaasid võivad inimesi ning loomi tõsiselt kahjustada.

Hybrid

 • See on auto tavarežiim, kus elektrimootor ja sisepõlemismootor töötavad koos.

Auto käivitub režiimis Hybrid. Juhtsüsteem kasutab nii elektrimootorit kui ka sisepõlemismootorit - eraldi või paralleelselt - ning kohandab kasutust, arvestades jõudlust, kütusekulu ja mugavust. Suutvus sõita ainult elektrimootoriga oleneb hübriidaku energiatasemest ja nt salongi soojendamise või jahutamise vajadusest.

Kui piisavalt elektrivoolu on saadaval, on võimalik sõita ka ainult elektrimootori jõul. Gaasipedaali vajutamisel aktiveerub üksnes elektrimootor, kuni teatud taseme saavutamiseni. Sisepõlemismootor käivitub selle asendi ületamisel ja kui aku energiatase pole gaasipedaali asendi jaoks piisav.

Madalal energiatasemel (hübriidaku on peaaegu tühi) tuleb samal ajal säilitada ka aku energiataset, mis põhjustab sisepõlemismootori sagedasemat käivitumist. Ainult elektrienergial sõiduks pistke laadimisjuhe 230 V vahelduvtoite pessa või aktiveerige funktsioonivaates Charge.

See sõidurežiim on loodud madala energiakulu saavutamiseks ning selles kasutatakse vaheldumisi nii elektrimootorit kui ka sisepõlemismootorit, ilma salongikliimat ja sõiduelamust mõjutamata. Kui vaja on jõulisemat kiirendust, kasutatakse elektrimootori lisajõudu.

Lisaks tunnetab auto, kui sõiduolud nõuavad nelikveo kasutamist ja rakendab selle vajaduse korral automaatselt. Nelikvedu ja elektrimootori lisavõimsus on alati saadaval, olenemata aku laetuse tasemest.

Juhi ekraanil esitatav teave

Kui sõidate hübriidrežiimis, kuvatakse juhi ekraanil hübriidi mõõdik. Hübriidi mõõdiku osuti märgib, kui palju energiat juht gaasipedaalile vajutamisega vajab. Märge välgunoole ja languse vahel näitab, kui palju energiat on saadaval.

P5P6-1917-Hybrid meter, changed values, engine running
Juhiekraani teave elektri- ja sisepõlemismootori kasutamiseks.
P5-XC90H-15w19-Indicator that the hybrid battery is being charged

Juhiekraanil näidatakse ka energia tagastamist (regenereerimine) akusse kergel pidurdamisel.

Pure

 • Energiakulu ja süsinikdioksiidi emissiooni vähendamiseks kasutage elektrimootorit.

Sõidurežiim prioritiseerib hübriidakuga sõitmist. See tähendab, et teatud kliimaseadistusi vähendatakse, et tagada pikim võimalik läbisõit vaid elektrijõu toel.

Režiimi Pure saab kasutada vaid juhul, kui hübriidaku energiatase on piisavalt kõrge. Kui režiimis Pure jääb aku energiatase liiga madalaks, käivitub ka sisepõlemismootor. Käivitub ka sisepõlemismootor

 • kui kiirus ületab 125 km/h (78 mph)
 • kui juht nõuab rohkem veojõudu, kui elektriajam suudab anda;
 • juhul kui tekivad süsteemi/komponentide tööd takistavad piirangud nt madal välistemperatuur.

See sõidurežiim on kohandatud elektrimootoriga maksimaalse sõiduulatuse saavutamiseks ja see on mõeldud kasutamiseks peamiselt linnaliikluses. Pure tähendab, et sisepõlemismootorit kasutatakse võimalikult vähe, isegi siis, kui hübriidaku on tühi. Salongi kliima reguleeritakse ECO kliimale ja libedates sõiduoludes lubatakse enne nelikveo automaatset aktiveerimist rohkem rataste läbilibisemist.

Kliimaseade ECO

Sõidurežiimis Pure aktiveeritakse salongis automaatselt ECO kliimaseade, et vähendada energia tarbimist.

 Märkus

Kui sõidurežiim Pure aktiveeritakse, muutuvad paljud kliimaseadme süsteemisätete parameetrid ning elektritarbimist vähendatakse. Teatud sätted saab käsitsi nullida, aga täisfunktsionaalsus taastub alles sõidurežiimist Pure väljumisel või kliima täisfunktsionaalsusega sõidurežiimi Individual kasutusele võtmisel.

Kui aknad on udused, lülitage klaasisoojendus sisse maksimaalsel jõudlusel.

Constant AWD

 • Suurendage täiustatud nelikveo abil auto teelpüsivust ja haarduvust.

See sõidurežiim lukustab auto nelikveole. Pöördemomendi kohandatud jaotus esi- ja tagasilla vahel suurendab haarduvust, stabiilsust ja teelpüsivust näiteks libedatel teedel, raske haagisega sõites või pukseerides. Sõidurežiim Constant AWD on alati saadaval, olenemata aku laetuse tasemest.

Kõigi nelja ratta ringiajamiseks rakendub nii elektri- kui sisepõlemismootor, mis suurendab kütusekulu.

Auto muudes sõidurežiimides kohandab auto nelikveo vajaduse vastavalt teeoludele automaatselt ning võib rakendada elektrimootori või sisepõlemismootori vastavalt vajadusele.

Power

 • Autol on sportlikumad sõiduomadused ja see reageerib kiiremini kiirendamisele.

See sõidurežiim kasutab sisepõlemis- ja elektrimootorit ning nelikvedu. Käiguvahetus muutub kiiremaks ja selgemaks ning käigukast prioriseerib suurema veojõuga käiku. Roolitunnetus on parem ja tõukeleevendi jõulisem.

Kõigi nelja ratta ringiajamiseks rakendub nii elektri- kui sisepõlemismootor, mis suurendab kütusekulu.

See sõidurežiim on kohandatud maksimaalse võimsuse ja reageerivuse saavutamiseks kiirendamisel. See muudab sisepõlemismootori gaasipedaali reageeringut, käiguvahetusmustrit ja ülelaadimisrõhu juhtimissüsteemi. Samuti on võimalikult heal tasemel kere sätted, roolisüsteem ja pidurite reageering. Sõidurežiim Power on alati saadaval, olenemata aku laetuse tasemest.

Režiim Power on saadaval ka versioonis Polestar Engineered*.

Individual

 • Sõidurežiimi kohandamine individuaalsete eelistuste järgi.

Valige alustamiseks sõidurežiim ja seejärel valige soovitud sõiduomaduste järgi sätted. Need sätted salvestatakse individuaalsesse juhiprofiili.

Individuaalne sõidurežiim on saadaval ainult siis, kui see esmalt aktiveeritakse keskekraanil.

P5-1717-XC60H-Individual drive mode settings view
Individuaalse sõidurežiimi seadistuste vaade1.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage nuppu My CarIndividuaalne sõidurežiim ja valige Individuaalne sõidurežiim.

Menüüs Eelseaded valige sõidurežiim: Pure, Hybrid, Power või Polestar Engineered*.

Võimalikud muudatused rakenduvad järgnevatele seadistustele:

 • Juhi infoekraan
 • Roolimisjõud
 • Jõuülekande andmed
 • Pidurite omadused
 • Vedrustuse kontroll
 • ECO-kliimarežiim

Elektrimootori või sisepõlemismootori kasutamine

Täiustatud juhtsüsteem korraldab sisepõlemismootori, elektrimootori või nende mõlema üheaegset tööd.

Selle peamine ülesanne on kasutada mootorit ja hübriidakut võimalikult tõhusal viisil, võttes arvesse eri sõidurežiimide omadusi ja gaasipedaali vajutamist.

Teatud juhtudel põhjustavad ajutised süsteemipiirangud või heitmete vähendamist puudutavad seadusest tulenevad nõuded sisepõlemismootori pikemaajalist kasutust.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.