Elektripistikute kasutamine

12-voldiseid pistikupesi on võimalik kasutada sellisel toitel töötavate tarvikute jaoks, nt pleierid, jahutuskastid ja mobiiltelefonid.

Kõrgepinge pistikupesasid* saab kasutada sellise toite jaoks loodud tarvikute, nt laadijate ja sülearvutite jaoks.

Selleks et pistikupesadest tuleks voolu, peab auto elektrisüsteem olema madalaimas asendis I. Pistikupesad on aktiivsed seni, kuini käivitusaku laetuse tase ei ole liiga madal.

Kui mootor on välja lülitatud ja auto lukustatud, siis pistikupesad ei tööta. Kui mootor on välja lülitatud ja auto ei ole lukustatud või on lukustatud, aga blokeeritud lukuasend on ajutiselt välja lülitatud, siis töötavad pistikupesad veel seitse minutit.

 Märkus

Kui mootor on välja lülitatud ja kasutusel on elektripistikupesa, võib käivitusaku tühjeneda ning seetõttu võib funktsionaalsus olla piiratud.

Pistikupesadesse ühendatud lisatarvikuid saab kasutada isegi siis, kui auto elektrisüsteem on lahti ühendatud või kasutatakse eelsoojendust. Seetõttu eemaldage pistikud, kui neid ei kasutata, et vältida käivitusaku tühjenemist.

 Hoiatus

 • Ärge kasutage suurte või raskete ühendusvahenditega tarvikuid ─ need võivad pistikupesa kahjustada.
 • Ärge kasutage tarvikuid, mis võivad näiteks auto raadiovastuvõtjates või elektrisüsteemides häireid tekitada.
 • Asetage tarvik sellisesse kohta, kus see auto järsu pidurdamise või kokkupõrke korral ei saaks juhti ega kaassõitjaid vigastada.
 • Jälgige ühendatud tarvikuid ─ need võivad kuumust eraldada ning sõitjaid või salongi põletada.

12-voldiste pistikupesade kasutamine

Eemaldage lukustuskork (tunnelkonsool) või lükake pistikupesa ees olev kaas alla (pakiruum) ning ühendage tarviku pistik.
Eemaldage tarvik ja asetage lukustuskork tagasi (tunnelkonsool) või lükake kaas üles (pakiruum), kui pistikupesa ei kasutata või see on järelevalveta.

 Oluline

Maksimaalne pistikupesaväljund on 120 W (10 A) pistikupesa kohta.

Kõrgepinge pistikupesade kasutamine

Võtke pistikupesa kaas eest ja sisestage tarviku pistik.
Pistikupesa LED1-tuli näitab olekut.
Kontrollige, kas roheline tuli põleb ─ ainult siis on pistikupesas vool.

Tarviku eemaldamiseks tõmmake pistik välja ─ ärge tõmmake kaablist.

Kui te pistikupesa ei kasuta või kui pistikupesa on järelevalveta, siis pange pistikupesale kaas peale.

 Oluline

Maksimaalne pistikupesa väljund on 150 W.

 Hoiatus

Ärge mitte kunagi muutke ega remontige kõrgepinge pesa ise. Volvo soovitab ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.

 Hoiatus

 • Kasutage ainult kahjustamata ja riketeta tarvikuid. Tarvikutel peab olema CE-märgistus, UL-märgistus või samaväärne ohutusmärgistus.
 • Tarvikute nimipinge ja -sagedus koos pistikupesale ette nähtud pistikuga peab olema vastavalt 230 V ja 50 Hz.
 • Jälgige, et pistikupesad, pistikud või tarvikud ei puutuks kokku vee ega muude vedelikega. Ärge puudutage ega kasutage pistikupesa, kui see on kahjustatud või on saanud märjaks.
 • Ärge ühendage harupistikuid, adaptereid ega pikendusjuhtmeid pistikupessa, sest need võivad pistikupesa ohutuspiiranguid ületada.
 • Pistikupesale on lisatud kaitsekaas. Veenduge, et miski ei tungiks pistikupesa sisse ega kahjustaks seda ning takistaks kaanel oma funktsiooni täita. Ärge jätke lapsi autosse ilma järelevalveta, kui pistikupesa on aktiivne.

Kui ülalnimetatud juhiseid ei järgita, võib tagajärjeks olla tõsine või surmav elektrilöök.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)