Sõidurajaabi

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKA1) aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon juhib auto tagasi oma sõiduritta ja/või hoiatab juhti vibreeriva rooliga.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–200 km/h (40–125 mph) maanteel, kus on selgelt nähtavad sõiduraja ääristusjooned.

Kitsastel teedel ei pruugi funktsioon toimida ja lülitub ooterežiimi. Kui tee muutub piisavalt laiaks, lülitub funktsioon uuesti tööle.

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.
P5-1507-Lane keeping aid, steers the car back into its lane
Sõidurea abisüsteem juhib auto tagasi oma sõiduritta.
P5-1846-Lane Keeping Aid brake pulse
Sõiduraja abifunktsioon hoiatab rooli vibreerimise kaudu.
Olenevalt sätetest, toimib sõidurea hoidmise abisüsteem järgmiselt.
  • Abi aktiveeritud: kui auto läheneb sõiduraja joonele, keerab funktsioon pisut rooli ja juhib auto sõidurajale tagasi.
  • Hoiatus aktiveeritud: kui auto hakkab sõidurada ületama, hoiatatakse juhti vibreeriva rooliga.

Olemas on ka võimalus, kus korraga on aktiveeritud nii roolimisabi kui ka hoiatus.

 Märkus

Kui suuna-/ohutuled vilguvad, sõidurajaabi roolimist ei paranda ja hoiatusi ei esita.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Sõiduraja abifunktsioon ei sekku

P5-1507-Lane keeping aid does not engage on sharp inside curves
Sõiduraja hoidmise abifunktsioon ei rakendu järskudes sisekurvides.

Teatud juhtudel võimaldab sõiduraja abifunktsioon sõiduraja äärejoonte ületamist ilma sekkumiseta roolimisabi või hoiatusega - nt suunatulede kasutamisel või kui autol lubatakse kurve lõigata.

Käed roolil

Selleks et sõidurajaabiga juhtimisabi toimiks, peavad juhi käed olema roolil (süsteem kontrollib pidevalt).

P5-1846-Lane Keeping Aid symbol

Kui juht ei hoia käsi roolil, kõlab hoiatussignaal ja teade julgustab juhti autot aktiivselt roolima.

  • Lane Keeping Aid Kasutage rooli

Kui juht järgib viipa juhtimise alustamiseks, seatakse funktsioon ooterežiimi ja kuvatakse järgmine teade:

  • Lane Keeping Aid Ooterežiim kuni rooli kasutamiseni

Seejärel pole funktsioon saadaval, kuni juht hakkab uuesti autot roolima.

  1. 1 Lane Keeping Aid