Liiklusmärkide teabe aktiveerimine ja desaktiveerimine*

Liiklusmärkide teabe funktsioon (RSI1) on valikuline – juht võib selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
P5-1507-Road Sign Information symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu tuli põleb – funktsioon on sisse lülitatud.
  • Nupu tuli on kustunud – funktsioon on välja lülitatud.

Liiklusmärkide teave aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

 Märkus

  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse liiklusmärkide teave juhiekraanil isegi siis, kui liiklusmärkide teabefunktsioon ei ole aktiveeritud.
  • Kui soovite liiklusmärkide teabe juhiekraanilt eemaldada, peate desaktiveerima nii automaatse kiirusepiiraja kui ka liiklusmärkide teabe.
  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud ja liiklusmärkide teave desaktiveeritud, siis liiklusmärkide teabega seotud hoiatusi ei kuvata. Liiklusmärkide teave peab hoiatuste saamiseks alati olema aktiveeritud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information