Kandidaatainete loetelusse (KL) kuuluva aine teave vastavalt Reach määruse artiklile 33.1

Vastavalt REACH määruse (Määrus (EÜ) 1907/2006) artiklile 33.1,1 tuleb kutselisi kliente teavitada väga ohtlike ainete (SVHC2) sisaldusest Volvo Cars tarnitud toodetes. Eesmärk on hõlbustada asjaomaste koostisosade ohutut käitlemist, et tagada inimeste ja keskkonna kaitse.

Volvo Cars toetab REACH määruse põhieesmärke üldiselt ja eriti artiklit 33, mis on kooskõlas meie eesmärgiga edendada meie toodete vastutustundlikku tootmist, käsitsemist ja kasutamist.

Nimekirjas olevate kandidaatainete olemasolu

Alltoodud "Kandidaatainete tabelis" näidatud tooted sisaldavad antud auto jaoks mõeldud kandidaatainete loetelus olevaid aineid, mille massiprotsent on suurem kui 0.1%. Teave kandidaatainete loetelus (KL) olevate ainete kohta põhineb meie tarnijatelt saadud andmetel ning meie enda tooteinfol.

Toodete üldine ohutusalane teave

Iga Volvo Cars autoga on kaasas kasutusjuhend, kus on toodud ohutusalane teave sõiduki omanikele/juhtidele/kasutajatele. Volvo Cars teave autode remondi ja hoolduse ning originaalosade kohta sisaldab ka ohutu kasutuse teavet teenindustöötajatele.

Kui selle auto osades esineb konkreetsele autole vastavas „Kandidaatainete loetelu tabelis” toodud kandidaataineid, on neid kasutatud nii, et potentsiaalne kokkupuude kliendiga ja oht inimestele või keskkonnale oleks minimaalne, kui autot ja selle osasid kasutatakse eesmärgipäraselt ning parandustööde, teeninduse ja hoolduse teostamisel järgitakse nende tegevuste tehnilisi juhiseid ning sektori häid tavasid.

Lõppenud kasutuseaga sõiduki võib Euroopa Liidus seaduslikult kasutusest kõrvaldada vaid volitatud käitlusasutuses. Sõiduki osad tuleb kasutusest kõrvaldada kooskõlas kohalike seadustega ja kohaliku võimuorgani suuniste järgi.

Kandidaatainete nimekirja tabel

Rohkem üksikasju on saadaval PDF failis, vt. Toe teemad/Teie auto kasutamine/ Litsentsid ja tüübikinnitused.

Teatame käesolevaga, et peaaegu kõik tootevaldkonnad sisaldavad pliid (CAS Nr. 7439-92-1), peamiselt terase, alumiiniumi ja vase legeerimiselementidena.

  1. 1 REACH - Euroopa Liidu kemikaale puudutav õigusakt, mis jõustus 1. juunil 2007. a, Euroopa Ühenduse määrus 1907/2006/EÜ kemikaalide registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta (REACH).
  2. 2 SVHC - väga ohtlikud ained, mis on lisatud kehtivasse kandidaatainete loetelusse (KL).