Kurviläbimisabi*1

Kurvi läbimise abi võib aidata juhil vähendada kiirust enne järske kurve, kui juhiabi kohanduva püsikiirusehoidja* või funktsiooni Pilot Assist* eelseadistatud kiirus on liiga suur.
P5+6-1817-Symbol Curve-Speed-Assist

Funktsioon vähendab auto kiirust ja kuvab juhiekraanil selle tähise.

Arvutus tehakse, kasutades kaardi andmete teavet auto satelliitnavigaatoris Sensus Navigation*. Kui kurv on läbitud, jätkab auto eelseadistatud kiirusel.

Juht saab funktsiooni igal ajal tühistada, vajutades pidurit või kasutades gaasipedaali.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Sõidurežiimid

Abi kurvide läbimisel oleneb määratud juhirežiimist. Kui juhirežiimi valimine pole saadaval, valib funktsioon suvandi Mugavus. Suvandit Dünaamiline kasutades läbib auto kurvi veidi jõulisemalt ja väljub kurvist pisut võimsamalt kiirendades.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 See funktsioon on saadaval vaid teatud turgudel.