Navigatsioonilitsents*

Litsents1 on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega.

LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPING

ENNE HERE ANDMEBAASI KASUTAMIST LUGEGE TÄHELEPANELIKULT KÄESOLEVAT LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGUT

TEADE KASUTAJALE

KÄESOLEV ON LITSENTSILEPING – MITTE MÜÜGILEPING – TEIE JA HERE B.V. VAHEL, ET SAAKSITE ENDALE KOOPIA HERE EUROPE B.V. (“HERE”) NAVIGEERITAVAST KAARDIANDMEBAASIST, KAASA ARVATUD SELLEGA SEOTUD ARVUTITARKVARA, MEEDIA JA HERE POOLT AVALDATUD SELGITAVAD TRÜKITUD DOKUMENDID (EDASPIDI „ANDMEBAAS”). ANDMEBAASI KASUTADES NÕUSTUTE KÕIGI KÄESOLEVA LÕPPKASUTAJA LITSENTSILEPINGU („LEPING”) TINGIMUSTEGA. KUI TE EI NÕUSTU KÄESOLEVA LEPINGU TINGIMUSTEGA, TAGASTAGE ANDMEBAAS KOOS KÕIGI SELLE JUURDE KUULUVATE ELEMENTIDEGA KOHESELT OMA TARNIJALE, ET SAADA RAHA TAGASI.

OMAND

Andmebaas ja selle autoriõigus ning intellektuaalse omandi või autoriõigusega kaasnevad õigused kuuluvad HEREle ja selle litsentsiandjatele. Meedia, millele Andmebaas esitatakse, kuulub HEREle ja/või teie tarnijale seni, kuni tasute HEREle ja/või teie tarnijale kõik summad, mis te käesoleva kaupade tarnimise Lepingu või muu sarnase lepingu eest, mille alusel te saite andmebaasi, olete võlgu.

LITSENTSI ANDMINE

HERE annab teile Andmebaasi isiklikuks otstarbeks või vajadusel ettevõttesiseseks kasutamiseks lihtlitsentsi. Käesolev litsents ei hõlma õigust anda all-litsentse.

KASUTUSE PIIRANGUD

Andmebaasi on lubatud kasutada vaid selle süsteemiga, mille jaoks see loodi. Välja arvatud juhtudel, mis on selgelt lubatud kohustuslike seadustega (nt Euroopa tarkvaradirektiivil (91/250) ja andmebaasidirektiivil (96/9) põhinevad riiklikud seadused), ei ole teil lubatud Andmebaasist väljavõtteid teha ega selle olulisi osasid korduvalt kasutada ega reprodutseerida, paljundada, modifitseerida, kohandada, tõlkida, lahti võtta, dekompileerida ega pöördprojekteerida ühtegi Andmebaasi osa. Kui soovite saada teavet koostalitlusvõime kohta Euroopa tarkvaradirektiivi (ja sellel põhinevate riiklike seaduste) tähenduses, peate andma HEREle võimaluse esitada vastavat teavet mõistlikel tingimustel, kaasa arvatud mõistlike kuludega, mille määratleb HERE.

Andmebaas sisaldab andmeid, mis on antud HEREle kolmandatelt osapooltelt litsentsi alusel ja on tarnija tingimuste ning autorikaitse õiguste subjektiks, nagu on sätestatud järgmisel URLil:

here.com/supplierterms

LITSENTSI EDASIANDMINE

Teil ei ole lubatud Andmebaasi kolmandatele osapooltele edasi anda, välja arvatud siis, kui see on installeeritud süsteemi, mille jaoks see loodi, või kui teile ei jää Andmebaasi koopiat, ning tingimusel, et ülevõtja nõustub kõigi käesoleva Lepingu tingimustega ja kinnitab seda kirjalikult HEREle. Mitmeplaadilisi komplekte võib edasi anda või müüa vaid täiskomplektina, nii nagu HERE selle andis, ning mitte eraldi osadena.

PIIRATUD GARANTII

HERE garanteerib, et vastavalt allpool sätestatud hoiatustele toimib teile antud Andmebaasi koopia 12 kuu jooksul pärast selle omandamist vastavalt HERE täpsuse ja terviklikkuse kriteeriumitele, mis kehtisid päeval, mil Andmebaasi omandasite; need kriteeriumid esitab HERE küsimise korral. Kui Andmebaas ei toimi vastavalt käesolevale piiratud garantiile, rakendab HERE mõistlikke meetmeid, et teie nõuetele mittevastavat Andmebaasi koopiat parandada või välja vahetada. Kui need meetmed ei taga Andmebaasi toimimist vastavalt käesolevaga sätestatud garantiidele, on teil võimalus saada kas mõistlikku hüvitist Andmebaasi eest makstud hinnast või käesolev Leping üles ütelda. See on HERE kogu vastutus ja teie ainus õiguskaitsevahend HERE vastu. Välja arvatud selle osas, mis on käesolevas lõigus selgelt sätestatud, ei anna HERE mingeid garantiisid ega tee märkusi seoses Andmebaasi kasutamise tulemuste kasutamisega selle korrektsuse, täpsuse, usaldusväärsuse või muu osas. HERE ei garanteeri, et Andmebaas on või saab olema veavaba. HERE, teie tarnija või ühegi teise isiku poolt antud suuline või kirjalik teave või nõu ei moodusta garantiid ega suurenda mingil moel ülal kirjeldatud piiratud garantii ulatust. Käesolevas Lepingus sätestatud piiratud garantii ei mõjuta ega piira ühtegi seaduslikku õigust, mis teil võib olla seoses seadusliku garantiiga varjatud defektide eest.

Kui te ei saanud Andmebaasi otse HERElt, võivad teil vastavalt teie kohtualluvuse seadustele lisaks HERE poolt käesolevaga antud õigustele ka olla seaduslikud õigused selle isiku suhtes, kellelt te Andmebaasi omandasite. HERE poolt antav ülal esitatud garantii ei mõjuta selliseid seaduslikke õigusi ning te võite selliseid õigusi rakendada lisaks käesolevaga antud garantiiõigustele.

VASTUTUSE PIIRANG

Andmebaasi hind ei sisalda hüvitist ettenägematute, kaudsete või piiramatute otseste kahjude riski võtmise eest, mis võib tekkida seoses teiepoolse Andmebaasi kasutamisega. Vastavalt sellele ei ole HERE mingil juhul vastutav ettenägematute või kaudsete kahjude eest, mis hõlmavad, ent ei piirne tulude või andmete või võimaluse kasutamise kaotamisega, mis tuleneb teie või kolmanda osapoole poolsest Andmebaasi kasutamisest kas lepingulises või lepinguvälises tegevuses või garantii põhjal, isegi kui HERE on teavitatud selliste kahjude tekkimise võimalikkusest. Igal juhul on HERE vastutus kaudsete kahjude eest piiratud teie Andmebaasi koopia hinnaga.

KÄESOLEVAS LEPINGUS SÄTESTATUD PIIRATUD GARANTII JA VASTUTUSE PIIRAMINE EI MÕJUTA EGA PIIRA TEIEPOOLSEID SEADUSLIKKE ÕIGUSI, KUI OLETE OMANDANUD ANDMEBAASI MUUL MOEL KUI ÄRITEGEVUSE KÄIGUS.

HOIATUSED

Andmebaas võib sisaldada ebatäpset või mittetäielikku teavet, mis on tingitud aja möödumisest, muutuvatest tingimustest, kasutatud allikate muutumisest ja põhjalike geograafiliste andmete kogumise loomusest, mis võib viia ebakorrektsete tulemusteni. Andmebaas ei sisalda ega peegelda teavet muuhulgas sõiduaja kohta, ega pruugi hõlmata teavet ümbruskonna ohutuse, seaduste rakendamise, hädaabi, ehitustööde, teede sulgemise, teekallete, sildade kõrguse, raskuse või muude piirangute, teetingimuste, erisündmuste kohta sõltub navigatsioonisüsteemi brändist mida te valdate.

KOHALDUV SEADUS

Käesolev Leping on allutatud selle kohtupiirkonna seadustele, kus te Andmebaasi omandamise ajal elate. Kui te elate sellel hetkel väljaspool Euroopa Liitu või Šveitsi, kehtivad teile selle Euroopa Liidu või Šveitsi kohtupiirkonna seadused, kus Andmebaasi omandasite. Kõigil muudel juhtudel või siis, kui kohtupiirkonda, kus Andmebaasi omandasite, ei saa määratleda, kehtivad Hollandi seadused. Kohtutel, mis on teie alalises elukohas pädevad ajal, mil te Andmebaasi omandasite, on kohtumõistmise õigus käesolevast Lepingust tulenevate või sellega seotud vaidluste üle, piiramata HERE õigust esitada nõudeid teie selle aja alalisse elukohta.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 EULA = End User License Agreement

Seotud dokumendid