Kiiruspiirangu ja kiiruskaamera hoiatus liiklusmärkide teabe funktsioonilt*

Liiklusmärkide teave (RSI1) hõlmab alamfunktsioone, mis võivad juhti hoiatada, kui kiiruspiirangut on ületatud, või anda teavet kiiruskaamerate kohta.
P5-XC90H-1519-Road Sign Information, speed camera information in driver display
Näide teabest kiiruskaameral ja kiiruspiirangust juhiekraanil

Kiiruspiirangu hoiatus

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Kiirushoiatus kuvatakse juhiekraanil lubatud piirkiirust tähistava sümboli2 abil, mis selle kiiruse ületamisel mõni aeg vilgub.

Kaamera teabele vastava kiirusepiirangu ületamisel antakse alati kiirushoiatus.

Kiirusepiirangu hoiatus hoiatab juhti, kui ületatakse kehtivat kiiruspiirangut või maksimaalset salvestatud kiirust. Hoiatust korratakse üks kord pärast umbes 30 sekundi möödumist ühe ja sama kiiruspiirangu ala piires, kui juht ei vähenda kiirust.

Teie hoiatus on saadaval vaid siis, kui juht on vähendanud kiirust vähemalt 5 km/h (3 miili/h) ja ületab siis jälle kiiruspiirangut või kui auto jõuab uude/teistsugusesse kiiruspiirangualasse.

 Märkus

Ettenähtud kiiruse ületamisel hoiatava helisignaali esitamiseks peab funktsioon Kiirusepiirangu hoiatus olema aktiveeritud ja alamfunktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal olema määratud seadele Sees. Hoiatav helisignaal kõlab siis, kui auto kiirus ületab juhi ekraanil funktsiooni Liiklusmärgi teave kuvatud kiirust.

Kiiruskaamera hoiatus

P5-1519-Road Sign information, speed camera warning

Liiklusmärkide teabe ja rakendusega Sensus Navigation auto saab juhiekraanil teada anda eesolevast kiiruskaamerast3

Kui funktsioon Kiirusepiirangu hoiatus on aktiveeritud ja auto ületab tuvastatud kiiruspiirangu, antakse kiirushoiatus, kui juht kiiruskaamerale läheneb. Sel juhul peab vastava piirkonna navigeerimiskaart sisaldama kiiruskaamerate teavet.

 Märkus

Lisavalikuna on võimalik, et süsteem esitab kiiruskaamerate korral hoiatava helisignaali olenemata auto kiirusest ja ületatud kiirusepiirangust ning seda isegi siis, kui funktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal on deaktiveeritud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Teetähised on iga riigi jaoks kohandatud – siin on toodud vaid näidis.
  4. 3 Kiiruskaamerate teave navigeerimiskaardil pole saadaval kõikidel turgudel / kõikides piirkondades.