Õhuringluse ajasätte aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhuringlus takistab paha välisõhu, heitgaaside jms sattumise salongi, kasutades salongis olevat õhku kliimasüsteemi kaudu uuesti.

Õhutsirkulatsiooni taimeri saab sisse või välja lülitada. Kui taimer on aktiveeritud, lülitub õhutsirkulatsioon 20 minuti möödumisel automaatselt välja.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage Kliima.
Õhutsirkulatsiooni taimeri aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks valige Retsirkulatsiooni taimer.