Heli ja meediumit käsitlevad litsentsilepingud

Litsents on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Järgnev suuremalt osalt inglisekeelne tekst on Volvo leping tootja/arendajaga.

Bowers & Wilkins

P5–1507–B&W logo

Bowers & Wilkins ja B&W on kaubamärgid, mille omanik on B&W Group Ltd. Nautilus on kaubamärk, mille omanik on B&W Group Ltd. Continuum on kaubamärk, mille omanik on Bowers & Wilkins. Kaubamärgid Bowers & Wilkins kehtivad valitud riikides.

Dirac Unison®

P5–1507–Dirac Live logo

Dirac Unison kaashaldab valjuhääldite sagedust, ajastust ning paigutust parima bassi ja helipildi tagamiseks. See võimaldab erinevate esinemiskohtade akustilisi eripärasid tõetruult imiteerida. Dirac Unison Dirac Unison juhib ülitäpse helilise mõõtmise alusel kõiki valjuhääldeid keeruliste logaritmide abil. Nagu orkestri dirigent tagab see, et kõik valjuhääldid töötaksid täiuslikus kooskõlas.

DivX®

P5–1507–DivX logo

DivX®, DivX Certified® ja seonduvad logod on ettevõtte DivX, LLC kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

See DivX Certified® seade esitab DivX® Home Theater videofaile kuni eraldusvõimega 576p (sh .avi, .divx). Digivideote loomiseks, esitamiseks ja voogedastamiseks laadige alla tasuta tarkvara aadressilt www.divx.com.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See DivX Certified® seade peab ostetud DivX Video-on-Demand (VOD) nõudevideote esitamiseks registreeritud olema. Hankige reigstreerimiskood DivX VOD valikust seadme seadistuste menüüs. Lisateabe saamiseks ja registreerimise lõpule viimiseks avage veebiaadress vod.divx.com.

Patendinumbrid

Seade on kaitstud järgmiste USA patendiametis registreeritud patentidega. 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052

Gracenote®

P5-1507-Gracenote logo

Osa sisust on ©Gracenote või selle tarnijate autorikaitsega.

Gracenote,Gracenote logo ja logo tüüp, "Powered by Gracenote" ja Gracenote MusicID on ettevõtte Gracenote, Inc. USA-s ja muudes riikides registreeritud kaubamärgid või kaubamärgid.

Gracenote® lõppkasutaja litsentsileping

See programm või seade sisaldab tarkvara ettevõttelt Gracenote, Inc. asukohaga Emeryville, California, USA („Gracenote”). Gracenote’ilt pärinev tarkvara („Gracenote’i tarkvara”) aktiveerib selle programmi plaadi ja/või faili tuvastamiseks ja muusikaga seotud teabe, sh nime, artisti, pala ja pealkirja („Gracenote’i andmed”) hankimiseks võrguserveritest või manusandmebaasidest (ühise nimetusega „Gracenote’i teenused”) ning muudeks toiminguteks. Gracenote'i andmeid võite kasutada ainult selle programmi või seadme jaoks ette nähtud lõppkasutajafunktsioonide kohaselt.

Nõustute Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid kasutama ainult isiklikul mitteärilisel otstarbel. Nõustute, et te ei määra, kopeeri, edasta ega anna Gracenote'i tarkvara ega mis tahes Gracenote'i andmeid üle ühelegi kolmandale isikule. NÕUSTUTE, ET KASUTATE GRACENOTE'i ANDMEID, GRACENOTE'i TARKVARA JA GRACENOTE'i SERVEREID AINULT SELLES LEPINGUS SÄTESTATUD VIISIL.

Nõustute, et nende piirangute rikkumisel kaotate lihlitsentsi kasutada Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid. Teie litsentsi lõpetamise korral nõustute Gracenote andmete, Gracenote tarkvara ja Gracenote serverite kasutamise täielikult lõpetama. Gracenote on kõigi Gracenote andmete, kogu Gracenote tarkvara ja kõigi Gracenote serverite, samuti kõigi omandiõiguste ainuomanik. Gracenote ei ole ühelgi juhul kohustatud teile maksma teie edastatud mis tahes teabe eest. Nõustute, et Gracenote, Inc. võib sellest lepingust lähtuvaid ettevõtte õigusi enda nimel otse teie suhtes kehtestada.

Gracenote'i teenus kasutab ainulaadset identifikaatorit, et jälgida päringuid statistilisel eesmärgil. Juhuslikkuse alusel määratud numbriliste identifikaatorite abil loendab Gracenote'i teenus päringuid nii, et teie isik jääb anonüümseks. Lisateavet leiate Gracenote'i teenust puudutavate Gracenote'i privaatsuseeskirjade veebilehelt.

Gracenote tarkvara ja kõik Gracenote andmetega seonduv litsentsitakse teile selle olemasolevas seisukorras. Gracenote ei võta selgesõnaliselt ega kaudselt mingeid kohustusi ega anna garantiid Gracenote serverites sisalduvate Gracenote andmete täpsuse osas. Gracenote jätab endale õiguse kustutada andmed Gracenote serveritest või muuta andmekategooriaid Gracenote jaoks piisaval põhjusel. Gracenote ei anna mingit garantiid, et Gracenote'i tarkvara või Gracenote'i serverid on tõrkevabad või et Gracenote'i serverite töös ei esine katkestusi. Gracenote'il ei ole mingit kohustust edastada teile uusi, täiustatud või täiendavaid andmetüüpe või -kategooriaid, mida Gracenote võib tulevikus välja anda. Ettevõte jätab endale õiguse lõpetada oma teenuste pakkumine mis tahes ajal.

GRACENOTE ÜTLEB LAHTI MIS TAHES GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KA KAUDSETEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA OMANDIÕIGUSTE GARANTIIDEST NING GARANTIIST, ET INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSI EI OLE RIKUTUD. GRACENOTE EI VASTUTA TAGAJÄRGEDE EEST, MIS TULENEVAD TEIEPOOLSEST GRACENOTE'i TARKVARA VÕI GRACENOTE'i SERVERI KASUTAMISEST. GRACENOTE EI VASTUTA SEADME KASUTAMISEST TULENEVATE MIS TAHES KAHJUSTUSE EGA SAAMATA JÄÄNUD KASUMI VÕI TULUDE EEST.

© Gracenote, Inc. 2009

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California.All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.

Vastavusdeklaratsioon

P5/P6-1746-Declaration of Conformity
Riik/piirkond
Brasiilia:
P5–1507–BT cert BRA

Este equipamento opera em caráter secundário isto e, náo tem direito a protecão contra interferéncia prejudicial, mesmo tipo, e não pode causar interferéncia a sistemas operando em caráter primário.

Para consultas, visite: www.anatel.gov.br

Araabia Ühendemiraadid:
P5–1507–BT cert UAE
Kasahstan:
P5–1507–BT cert KAZ

Mudeli nimetus: NR 0V

Tootja: Mitsubishi Electric Corporation

Eksportmaad: Jaapan

Hiina:

1.

■ 使用频率:2.4 - 2.4835 GHz

■ 等效全向辐射功率(EIRP): 天线增益<10dBi 时:≤100 mW 或≤20 dBm ①

■ 最大功率谱密度: 天线增益<10dBi 时:≤20 dBm / MHz(EIRP) ①

■ 载频容限:20 ppm

■ 帯外发射功率(在 2.4-2.4835GHz 頻段以外) ≤-80 dBm / Hz (EIRP)

■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外):

  • ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)
  • ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)
  • ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)
  • ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)
  • ≤-30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz)

2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或改用其它发射天线;

3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;

4.使用微功率无线电设备,必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰;

5.不得在飞机和机场附近使用。

Korea:

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B 급) 전자파적합기기로서 주로

가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든

지역에서 사용할 수 있습니다.

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

Malaisia:
P5-1717 - Type approval radar - Malaysia

This device has been certified under the Communications & Multimedia Act of 1998, Communications and Multimedia (Technical Standards) Regulations 2000. To retrieve your device's serial number, please visit (volvocars.com/support) and search for “SIRIM Label Verification”.

Device category: Navigation equipment for vehicle (Bluetooth)

Model: NR-0V

Type Approval No.:

RBAY/18A/1015S(15-4067)

Mehhiko:
P5–1507–BT cert MEX
EU:
P5-15w07-CE approval symbol

Tootja: Mitsubishi Electric Corporation Sanda Works 2-3-33, Miwa, Sanda-city. Hyogo, 669-1513, Japan

Mitsubishi Electric Corporation kinnitab, et seda tüüpi raadioseade [helinavigeerimisseade] vastab direktiivile 2014/53/EL.

Lisateavet otsige tugiinfost aadressil www.volvocars.com.

Taiwan:

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自

變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應

立停用,改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線

電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備

之干擾。

MPEG4-AVC (H.264):

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

VC-1:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE VC-1 STANDARD (“VC-1 VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE VC-1 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE VC-1 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

MPEG-4 VISUAL:

USE OF THE PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE BY A CONSUMER ENGAGING IN PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITIES.