Laadimiskaabli maalühiskaitsme rike

Laadimiskaabli juhtseadmel on sisseehitatud maalühiskaitse, mis kaitseb autot ja kasutajat elektrilöögi eest süsteemi rikete korral.

 Hoiatus

Hübriidaku laadimisel tohib kasutada ainult maandatud ja heaks kiidetud 230 V vahelduvvoolupesasid. Kui pesa ja kaitsmeahela võimsus ei ole teada, paluge litsentsiga elektrikul võimsus kindlaks teha. Kui laadimisel ületatakse kaitsmeahela võimsust, siis võib kaitsmeahel põlema süttida või kahjustuda.

 Hoiatus

  • Laadimiskaabli ülepingekaitse aitab kaitsta auto laadimissüsteemi, kuid see ei saa garanteerida, et ülekoormust kunagi ei toimu.
  • Ärge kunagi kasutage silmnähtavalt kulunud või kahjustatud pistikupesa. Vastasel korral võib tagajärjeks olla tulekahi või tõsised kehavigastused.
  • Ärge kasutage laadimiskaabliga koos pikendusjuhet.
  • Hübriidakut tohib hooldada või asendada üksnes vastava väljaõppega pädev Volvo hooldustehnik.
  • Ärge kasutage soovitatust erinevat laadimiskaablit.
  • Laadimiskaabli ja seinakontakti vahel ei tohi kasutada välist taimerit.

 Oluline

Maalühiskaitse ei kaitse 230 V vahelduvvoolupesa/elektriühendusi.

P5-1817-Hybrid-Control module hybrid cable (Eu+CH) -smaller
Juhtseadme LED-tuled1.
P5-Icon red circle 1LED-tuli 1
P5-Icon red circle 2LED-tuli 2

Kui juhtmooduli sisseehitatud maaühendusrikke kaitselüliti välja lülitub, vilgub LED-tuli 2 punaselt ja LED-tuli 1 kustub; kontrollige 230 V pistikupesa (vahelduvvool).

P6-1846-XC40H Control unit current

 Oluline

  • Kontrollige pistikupesa võimsust.
  • Kogukoormuse ületamisel tuleb muud samasse kaitsevõrku ühendatud elektroonikaseadmed lahti ühendada.
  • Ärge ühendage laadimiskaablit, kui pistikupesa on kahjustatud.
  1. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)