Auto käivitamine abiakuga

Kui aku on tühi, saab auto käivitada teisest akust tuleva vooluga.
P5-1519-XC90H-Jump starting
Laadimispunkt oma auto käivitusabiga käivitamiseks.

 Oluline

Auto laadimispunkt on mõeldud vaid selle auto käivitamiseks abiakult. Laadimispunkt pole mõeldud muu auto abikäivitamiseks. Kui kavatsete laadimispunktist käivitada muu auto, võib kaitse läbi põleda, mille järel ei saa laadimispunkti kasutada.

Kaitsme rakendumisel kuvatakse juhiekraanil teade 12 V aku Kaitsme rike Vajab hooldust. Volvo soovitab pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Autot abiakuga käivitades tuleb toimige lühiste ja muu kahju vältimiseks järgmiste juhiste kohaselt.

Lülitage auto elektrisüsteem süüteasendisse 0.
Veendu, et abikäivitusaku pinge on 12 V.
Kui abikäivitusaku on paigaldatud teise autosse - lülitage abistava auto mootor välja ja veenduge, et autod ei puutu kokku.
Ühenda punase käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku plussklemmiga (1).

 Oluline

Ühenda käivituskaabel ettevaatlikult, vältides lühise tekitamist mootoriruumis.
Avage auto plussklemmi kate (2).
Ühendage punase käivituskaabli teine klamber auto plussklemmiga (2).
Ühenda musta käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku miinusklemmiga (3).
Ühendage musta käivituskaabli teine klamber auto miinusklemmiga (4).
Kontrollige, kas käivituskaabli klambrid on korralikult kinnitatud, et käivitamise ajal ei tekiks sädemeid.
Käivitage abistava auto mootor ja laske sel mõni minut töötada tühikäigust veidi suuremal pöörete arvul, ligikaudu 1500 pööret/minutis.

Käivitage oma auto mootor. Kui käivituskatse nurjub, pikendage laadimisaega kümnele minutile ja proovige siis uuesti.

 Märkus

Mootori käivitamisel tavatingimustes on eelistatav auto elektriline sõidumootor - bensiinimootor jääb väljalülitatuks. See tähendab, et pärast käivitusnupu päripäeva keeramist on elektrimootor töövalmis ja autoga võib alustada sõitu. Mootori käivitumist tähistab ekraanil märgulampide kustumine ja eelmääratud värviteema süttimine.

 Oluline

Ärge puutuge käivitamisel kaabli ja auto vahelisi ühendusi. Sädemete tekkimise oht.

Eemaldage käivituskaablid vastupidises järjekorras - kõigepealt must ja seejärel punane.

Veenduge, et musta käivituskaabli kumbki klamber ei puutu kokku auto/abiaku plussklemmi või punase käivituskaabli klambriga.

 Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Ärge ühendage käivitusjuhtmeid kütusesüsteemi komponentide või liikuvate osadega. Olge kuumade mootoriosade juures ettevaatlik.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.
  • Ärge suitsetage aku läheduses.

 Märkus

Tühja hübriidakuga autot ei saa käivitada.