Mootoriõlitaseme kontrollimine ja selle lisamine

Õlitaset mõõdetakse elektroonilise õlitaseme anduriga.

Vaadake keskekraanil õlitaset

P5-1917-Graphic for oil level in center display
Õlitaseme graafilise kujutise näidis keskekraanil

Õlitaset kujutatakse keskekraanil elektroonilise mõõtevarda abil, kui auto on käivitatud. Õlitaset tuleb kontrollida korrapäraselt.

Avage keskekraani rakeduste vaates rakendus Auto olek.
Õlitaseme nägemiseks vajutage nuppu Olek.

 Märkus

Süsteem ei suuda õlitaseme muutusi kohe pärast õli lisamist või väljavoolamist tuvastada. Auto peab olema sõitnud ligikaudu 30 km (ligikaudu 20 miili) ja viis minutit tasasel pinnal väljalülitatud mootoriga seisnud, et õlitaseme näit oleks õige.

 Märkus

Kui õlitaseme mõõtmiseks ette nähtud tingimused (mootori seiskamisest möödunud aeg, auto kalle, välistemperatuur jne) ei ole täidetud, kuvatakse keskekraanil teade Väärtus pole saadaval. See ei tähenda, et auto süsteemides oleks rike.

 Oluline

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Kui kuvatakse see tähis, siis võib õlirõhk olla liiga madal. Peatage auto nii kiiresti kui võimalik ja laske see teenindusse viia - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Lisage mootoriõli

P5-1617-S90/V90 Filler cap
Täitetoru12

Teatud juhtudel võib olla tarvis õli hooldusintervallide vahel juurde lisada. Mootoriõli tasemega seonduvad tegevused pole vajalikud enne juhiekraanil vastava teate kuvamist.

 Hoiatus

Kui kuvatakse Mootori õlitase Vajab hooldust teade, siis külastage teenindust - soovitame volitatud Volvo teenindust. Õlitase võib olla liiga kõrge.

 Hoiatus

Tuleohu tõttu ärge laske õlil sattuda kuumale väljalaskekollektorile.

 Oluline

Kui kuvatakse Mootori õlitase madal Lisage 1 liiter teade, lisage ainult ettenähtud kogus, nt. 1 liiter (1 kvart).
  1. 1 Elektroonilise õlitaseme anduriga mootoril ei ole mõõtevarrast.
  2. 2 Mootoriruumi välimus võib olenevalt mootori tüübist ja mudelist erineda.