Möödasõiduabi*

Möödasõiduabi abistab juhti möödasõidul. Funktsiooni saab kasutada kohanduva püsikiirusehoidjaga* või funktsiooniga Pilot Assist*.

Kui kohanduva püsikiirusehoidjaga või funktsiooniga Pilot Assist auto järgib teist sõidukit ja juht annab suunatulede1 aktiveerimisega märku soovist sooritada möödasõit, hakkavad süsteemid autot kiirendama enne, kui juht möödumiseks sõidurada vahetab.

Seejärel viivitab funktsioon kiiruse vähendamisega, et vältida enneaegset pidurdamist.

Funktsioon jääb aktiivseks seni, kuni juht on möödasõidu sooritanud.

 Hoiatus

Võtke arvesse, et see funktsioon võib aktiveeruda ka muudel juhtudel peale möödasõidu, nt kui kasutatakse suunatuld rajavahetuse näitamiseks või teisele teele väljumiseks - sel juhul auto kiirendab lühidalt.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Seda vaid vasakpoolse suunatule lülitamisel vasakpoolse rooliga auto korral ja vaid parempoolse suunatule lülitamisel parempoolse rooliga auto korral.