Funktsiooni City Safety piirangud

Funktsioon City Safety1 võib olla teatud olukordades piiratud.

Ümbritsev

Madalad objektid

Madalal rippuvad objektid, nt koormat tähistav lipp/märgistus või lisatarvikud, nt lisatuled ja põrkerauad, mis asuvad kapotist kõrgemal, piiravad funktsioneerimist.

Libisemine

Libedal teepinnal pidurdusteekond pikeneb, mille tõttu ei pruugi City Safety nii tõhusalt kokkupõrget ära hoida. Sellisel juhul tagavad ABS-pidurid ning stabiilsuskontroll ESC2 parima võimaliku pidurdusjõu ning sõiduki stabiilsuse.

Vastu tuleva sõiduki tuled

Visuaalset hoiatussignaali võib olla tugevas päikesevalguses, peegelduste korral, päikeseprillide kandmisel või mitte otse ette vaadates raske märgata.

Kuumus

Kui nt tugev päikesevalgus on salongi temperatuuri kõrgele tõstnud, saab visuaalse hoiatuse tuuleklaasil ajutiselt välja lülitada.

Kaamera ja radariüksuse vaateväli.

Kaamera vaateväli on piiratud, mistõttu ei osutu mõnedel juhtudel jalakäijate, suurte loomade, jalgratturite või sõidukite tuvastamine võimalikuks või toimub nende tuvastamine tavapärasega võrreldes viivitusega.

Määrdunud autode tuvastamine võib toimuda teistest hiljem, pimedas võib mootorrataste tuvastamine olla aeglasem või hoopis võimatu.

Kui juhiekraanil kuvatav teade märgib, et kaamera või radar on blokeeritud, ei pruugi City Safety auto ees olevaid jalakäijaid, suuri loomi, jalgrattureid, sõidukeid või teekattemärgistusi tuvastada. Funktsiooni City Safety jõudlus on vähenenud.

Iga kord, kui esiklaasiandurid blokeeritakse, teadet siiski ei kuvata – seetõttu peab juht jälgima, et kaamera ja radari esine tuuleklaasi ala oleks alati puhas.

 Oluline

Juhiabisüsteemi sisemisi komponente võib hooldada ainult teeninduses, soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Juhi sekkumine

Tagurdamine

Tagurdamise ajal on City Safety ajutiselt väljalülitatud olekus.

Väike kiirus

Väikestel kiirustel (kiirustel alla 4 km/h (3 mph)) ei ole City Safety süsteem aktiivne. Seetõttu ei rakendu süsteem olukordades, kus eesolevale sõidukile lähenetakse väga aeglaselt, nt parkimisel.

Aktiivne juht

Juhi sõiduvõtted on alati määravad. Seetõttu ei rakendu City Safety ega määra ka hoiatust/rakendumist hilisemaks, kui juht juhib autot ja lisab kiirust teadlikult rakenduse nõudeid vältides. Sellisel juhul ei sekku süsteem isegi ilmse kokkupõrkeohu korral.

Juht saab aktiivse ja teadliku sõiduviisiga kokkupõrkehoiatust ja süsteemi sekkumist edasi lükata, et ebavajalikke hoiatusi oleks võimalikult vähe.

Tähtsad hoiatused

 Hoiatus

Juhiabisüsteemid hoiatavad juhti vaid anduri poolt tuvastatud takistuste eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega.
 • Ärge oodake hoiatust või sekkumist, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele.

 Hoiatus

 • Hoiatamine ja pidurdamine võib toimuda liiga hilja või üldse mitte, kui liiklusolukorra või väliste mõjude tõttu ei suuda kaamera- ja radarisüsteem ees olevat jalakäijat, ratturit, suurt looma või sõidukit õigesti avastada.
 • Sõidukite tuvastamiseks öösel peavad nende esituled või tagatuled põlema ja olema selgelt nähtavad.
 • Kaamera- ja andurisüsteem saab jalakäijaid ja jalgrattureid ainult auto piiratud kiirusvahemikus tuvastada. Süsteem saab esitada tõhusaid hoiatusi ja pidurdada, kui auto suhteline kiirus on alla 50 km/h (30 mph). Seisvate või aeglaselt liikuvate sõidukite puhul lülitub hoiatus- ja pidurdusfunktsioon sisse, kui auto kiirus on kuni 70 km/h (43 mph). Suurte loomade korral on kiiruse vähendamine väiksem kui 15 km/h (9 mph) ning see lülitub sisse suurematel kiirustel kui 70 km/h (43 mph). Hoiatus ja pidurite rakendamine suurte loomade puhul on aeglasematel kiirustel vähem efektiivne.
 • Liikumatute või aeglaselt liikuvate sõidukite ja suurte loomade hoiatuse võib välja lülitada, kui väljas on pime või nähtavus on halb.
 • Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).
 • Ärge kleepige ega asetage midagi tuuleklaasile anduri- ja kaamerasüsteemi ette või ümber – sellised esemed võivad kaamerast olenevate süsteemide tööd häirida.
 • Kaameraanduri piirkonnas olevad objektid, lumi, jää või pori võivad anduri tööd piirata, selle täiesti välja lülitada või ebatäpseid tulemusi põhjustada.

 Hoiatus

 • City Safety automaatpidurduse funktsioon võib kokkupõrke ära hoida või vähendada kokkupõrke kiirust, kuid pidurite maksimaalse tõhususe tagamiseks peab juht alati ka ise piduripedaali vajutama, isegi automaatse pidurdamise korral.
 • Hoiatus ja roolimisabi aktiveeritakse ainult suure kokkupõrkeohu korral, seetõttu ei tohi te kunagi ootama jääda, kuni antakse kokkupõrke hoiatus või kuni süsteem City Safety sekkub.
 • Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).
 • City Safety ei aktiveeri suure kiirenduse puhul ühtki automaatpidurdusfunktsiooni.

 Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.

Riigi piirangud

City Safety pole kõikides riikides saadaval. Kui City Safety keskekraanile menüüsse Seaded ei ilmu, pole auto selle funktsiooniga varustatud.

Menüütee keskekraani ülakuvas:

 • SeadedMy CarIntelliSafe
 1. 1 Funktsioon ei ole kõigis riikides saadaval.
 2. 2 Electronic Stability Control