Isikuandmed ja Volvo On Call*

Isiklikud andmed, mida töödeldakse Volvo On Call teenuse ühenduse kaudu.

Volvo Car Corporation vastutab teenusega seotud isikuandmete töötlemise eest. Kogu isikuandmete töötlemine toimub vastavuses heade tavade ja kehtivate seadustega.

Andmetöötluse eesmärk

Volvo Cars kasutab isikuandmeid koostööpartneritega nii EL/EEA siseselt kui ka väliselt, et pakkuda teenust ja seda arendada.

Milliseid isiklikke andmeid töödeldakse?

Seoses Volvo On Call-iga töödeldakse kolme liiki isikuandmeid.

  • Kliendi esitatavad isikuandmed Volvo On Call aktiveerimiseks ja muud Volvo Carsile esitatavad kontaktandmed, nagu nimi, aadress, telefoninumber, teenuse tüüp ja selle kestus.
  • Teatud sündmuse korral, mida Volvo On Call katab, saadab sõiduk automaatselt teavet. Seda tüüpi teade sisaldab sõiduki VIN-koodi, teenuse kasutamise aega, teenuse tüüpi, kas turvapadjad vallandusid, kas turvavöö pingutid vallandusid, kütuse kogust, sõiduki salongi temperatuuri ja välistemperatuuri, kas uksed ja aknad on lukus või avatud ning sõiduki viimast kuut asukohta.
  • Muu kliendiga seonduv teave hõlmab sõidukis olevate isikutega toimunud telefonikõnesid, teenust pakkunud klienditeenindust ja klienditeeninduse töötaja loodud kirjeid.

Kellel on isiklikele andmetele ligipääs?

Volvo kasutab teenuse pakkumiseks alltöövõtjaid. Need alltöövõtjad töötavad Volvo Carsi nimel ja võivad töödelda isiklikke andmeid ainult teenuse pakkumise ulatuses. Kõik alltöövõtjad on lepinguga seotud ja peavad käsitama isikuandmeid salajastena ning seadusega kooskõlas.

Sortimisprotseduurid

Teenuse Volvo On Call pakkumiseks vajalikke isiklikke andmeid säilitatakse lepinguperioodi vältel ja seejärel nii kaua, kui seda on Volvo Carsil vaja seaduses kirjeldatud kohustuste täitmiseks. Teenusega Volvo On Call kaetavate sündmuste käigus loodud andmed kustutakse 100 päeva möödumisel toimunud õnnetusest.

Väljavõtted registrist ja parandused

Eraisikud võivad taotleda valede andmete parandamist ning väljavõtteid registrist, kus näidatakse isiklike andmete töötlemist. Andmete parandamiseks võtke ühendust Volvo klienditeenindusega. Registri väljavõttetaotlus tuleb esitada kirjalikult, esitaja peab selle allkirjastama ning see peab sisaldama nime, aadressi ja kliendinumbrit. Taotlus tuleb saata aadressil:

© Volvo Car Corporation

Personal data representative

Dept. 50090, HB3S

SE-405 31 Göteborg

Rootsi

Luba isiklike andmete töötlemiseks

Selles dokumendis sätestatud juhiste alusel tellimuse aktiveerimiseks nõustub kasutaja Volvo On Call-i teenuse kasutamisel esitatud isikuandmete töötlemisega.

  1. * Lisavarustus/tarvik.