Andmete salvestamine

Volvo ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks salvestatakse auto kasutamise, funktsionaalsuse ning sündmuste kohta autosse teatud infot.

Sõidukid, mis on varustatud VCM High1 saavad koguda andmeid nii sõiduki ohutusfunktsioonide kui ka teiste sõiduki funktsioonide kohta. Andmeid kogutakse toote arenduse, kvaliteedi järelkontrolli ja ohutuse kohta, samuti sõiduki kvaliteedi ja ohutusfunktsioonide täiustamiseks ja jälgimiseks. Andmeid kogutakse ka Volvo Car Corporationi garantiikohustuse haldamiseks ning õigusaktides mootori heitkogusele kehtestatud nõuete täitmiseks.

 Märkus

Seoses andmete kogumisega võib Volvo kasutada väikest osa sõiduki andmepaketist kuni 10 MBkuus.

Sellel sõidukil on funktsioon Event Data Recorder (EDR). Selle põhieesmärk on liiklusõnnetuste või kokkupõrkesarnaste olukordade andmete registreerimine ja salvestamine. Näiteks registreerib seade turvapatjade avanemise aja ning aja, millal sõiduk teel oleva takistusega kokku põrkas. Salvestatud andmete abil saab paremini aru, kuidas sõidukisüsteemid seda tüüpi olukordades töötavad. EDR-süsteem salvestab lühikest aega (tavaliselt kuni 30 sekundit) sõiduki dünaamika ja ohutussüsteemidega seotud andmeid.

Selle sõiduki EDR salvestab liiklusõnnetuste või kokkupõrketaoliste olukordade puhul järgmisi andmeid:
  • Kuidas mitmesugused auto süsteemid töötasid
  • Kas juhi ja kaassõitjate turvavööd olid kinni/pingul
  • Gaasi- ja piduripedaali kasutamine
  • Sõiduki sõidukiirus

See teave aitab meil mõista, millistes olukordades liiklusõnnetused, vigastused ja kahjustused aset leiavad. EDR salvestab andmeid ainult siis, kui leiavad aset tavapäratud kokkupõrked. EDR ei salvesta andmeid tavapäraste sõiduolude puhul. Samuti ei registreeri süsteem kunagi seda, kes on sõiduki juht, ega ka avarii geograafilist asukohta või ohtlikke olukordi, mis avariiga ei lõpe. Samas saavad kolmandad isikud, nt politsei, kasutada salvestatud andmeid lisaks isikutelt pärast liiklusõnnetust võetavatele tunnistustele. Registreeritud andmete tõlgendamiseks on vajalikud eriseadmed või juurdepääs sõidukile või EDR-süsteemile.

Peale EDR-süsteemi on autol ka mitu arvutit, mis pidevalt auto talitlust kontrollivad ja jälgivad. Arvutid koguvad andmeid tavapärastes sõiduoludes, kuid eelkõige jälgivad need juhi tugisüsteemide (nt City Safety ja automaatse pidurdamise funktsioon) aktiveerumisega seotud andmeid.

Teatud salvestatud andmete abil saavad hooldustehnikud sõiduki rikkeid diagnoosida ja parandada. Registreeritud teave on vajalik ka selleks, et Volvo saaks seadustega ja valitsusasutuste sätestatud juriidilisi nõudeid täita. Sõidukis registreeritud teavet hoitakse arvutis seni, kuni sõiduk on hooldatud ja parandatud.

Peale ülalnimetatu saab registreeritud teavet koondandmetena kasutada ka uurimistegevuses ja tootearenduses, et Volvo autosid pidevalt ohutumaks ja kvaliteetsemaks muuta.

Volvo ei avalda ülal nimetatud teavet kolmandatele osapooltele ilma sõiduki omaniku nõusolekuta. Riiklike seaduste ja regulatsioonide alusel on Volvo kohustatud sellist teavet vajadusel avaldama politseile või muudele organitele, kellel on seaduslik õigus sellele teabele juurde pääseda. Sõiduki arvutitesse talletatud teabe lugemiseks ja tõlgendamiseks on vajalikud tehnilised eriseadmed, mida Volvol ja Volvoga asjakohase lepingu sõlminud esindused saavad kasutada. Volvo tagab, et hoolduse ja remondi ajal Volvole ülekantavat teavet säilitatakse ja käideldakse turvalisel ning selle teabe käitlemine vastab asjakohastele õiguslikele nõuetele. Lisainfot küsige Volvo esindajalt.

  1. 1 Vehicle Connectivity Module