kaugjuhtimispult-võti

Kaugjuhtimispult lukustab ja avab lukust uksed ning tagaluugi. Auto käivitamiseks peab kaugjuhtimispult paiknema autos.

16w17 - SPA - Remote Keys overview both variants
Kaugjuhtimispult-võti1 või võtmesilt (Key Tag)*.

Kaugjuhtimispulti ei kasutata füüsiliselt käivitamiseks, sest autol on standardina võtmevaba käivitamise tugi (Passive Start). Piisab, kui võti on salongi eesosas.

Võtmeta lukustamise ja avamise süsteemiga (Passive Entry)* autol võib võti olla auto käivitamiseks ükskõik kus auto sees. Sellisel juhul kuulub varustusse ka väiksem ja kergem võtmesilt (Key Tag).

Kaugjuhtimispult-võtmeid on võimalik isiklike eelistuste salvestamiseks erinevate juhiprofiilidega siduda.

 Hoiatus

Kaugjuhtimispult-võti sisaldab nööpelementpatareid. Hoidke uued ja kasutatud akud laste käeulatusest väljas. Kui keegi patarei alla neelab, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi.

Kui tootel leidub kahjustusi, nt. patareikatet ei saa korralikult sulgeda, siis ei tohi toodet kasutada. Hoidke defektsed tooted laste käeulatusest väljas.

Puldi juhtnupud

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Kaugjuhtimispuldil on neli nuppu – üks vasakul ja kolm paremal.
  1. P5-1507 Remote key icon for lock/global close   Lukustamine – nupu vajutamisel lukustatakse kõik uksed, tagaluuk ja kütusepaagi kork ning aktiveeritakse* alarm.
  2. Kõigi akende ja panoraamkatuse* samaaegseks sulgemiseks hoidke nuppu all.
  3. P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking  Lukust avamine – nupu vajutamisel tehakse uksed, tagaluuk ja kütusekork lukust lahti ning lülitatakse välja alarm.
  4. Pikem vajutus avab kõik aknad korraga. Üldist õhutusfunktsiooni saab kasutada näiteks auto kiiresti õhutamiseks kuuma ilmaga.
  5. P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing  Tagaluuk – avatakse üksnes tagaluugi lukk ja lülitatakse välja alarm. Elektriliselt juhitava tagaluugiga autol* avaneb automaatselt pärast nupu allhoidmist. Kui nuppu all hoida, sulgub ka tagaluuk – kostab hoiatussignaal.
  6. P5-1507 Remote key icon for panic alarm  Häirefunktsioon – kasutatakse tähelepanu äratamiseks hädaolukorras. Suunatulede ja helisignaali aktiveerimiseks vajutage nupule ja hoidke seda all vähemalt 3 sekundit all või vajutage seda 3 sekundi jooksul kaks korda. Funktsiooni saab sama nupu abil välja lülitada, hoides nuppu vähemalt 5 sekundit all. Muidu lülitub funktsioon automaatselt kolme minuti möödumisel välja.

 Hoiatus

Kui keegi jääb autosse, siis veenduge, et elektrilised aknad ja panoraamkatus* ei saaks voolu. Selleks võtke kaugjuhtimispult autost lahkumisel alati kaasa.

 Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispult-võtme autosse lukustamise ohtu.

  • Autosse jäetud kaugjuhtimispult või võtmesilt desaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Samuti desaktiveeritakse sundlukustuse funktsioon. Võti aktiveeritakse uuesti siis, kui auto tehakse lukust lahti.
  • Autosse jäetud Red Key desaktiveeritakse isegi siis, kui auto lukustatakse teenusega Volvo On Call ja aktiveeritakse uuesti siis, kui auto tehakse lukust lahti teenuse Volvo On Call või muu toimiva võtme abil.

Nuputa võti (Key Tag)*

Võtmeta lukustamise ja avamise süsteemi võtmesilt toimib võtmevaba käivitamise ning lukustamise ja lukust avamise osas sama moodi nagu tavaline kaugjuhtimispult. Võti on veekindel kuni umbes 10 meetri (30 jala) sügavusel kuni 60 minutit. Sellel puudub eemaldatav puldivõti ja selle akut ei saa vahetada.

Red Key: piirangutega kaugjuhtimispult*

Red Key võimaldab osasid auto omadusi piirata nagu näiteks auto tippkiirust või auto helisüsteemi maksimaalset helitugevust. Võti autoomanikule, kes soovib, et ta autoga sõidetaks vastutustundlikult.

Sidetõrked

Elektromagnetväljad ja -kiirgus võivad kaugjuhtimispuldi võtmevaba käivitamise ning lukustamise ja lukust avamise* funktsioonide tööd häirida.

 Märkus

Vältige kaugjuhtimispuldi hoidmist metallist esemete või elektrooniliste seadmete, näiteks mobiiltelefonide, tahvelarvutite, sülearvutite või nende laadijate läheduses – eelistatavalt mitte lähemal kui 10-15 cm (4-6 tolli).

Kui töö on jätkuvalt häiritud, kasutage avamiseks kaugjuhtimispuldi võtit ja asetage alarmi väljalülitamiseks võti auto tagavaralugejasse topsihoidikus ja laske autol käivituda.

 Märkus

Kui te hoiustate kaugjuhtimispulti topsihoidikus, veenduge, et topsihoidikus ei oleks teisi võtmeid, metallist esemeid või elektroonikaseadmeid (näiteks mobiiltelefone, tahvelarvutieid, sülearvuteid ega nende laadijaid). Kui topsihoidikus on mitu autovõtit, võivad tekkida häired.
  1. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
  2. * Lisavarustus/tarvik.