IntelliSafe – kuidas juhiabisüsteem juhti hoiatab?

Kui märkate, et auto käitub ootamatult, siis võib see olla tingitud sellest, et mõni auto ohutusega seotud funktsioon on aktiveeritud.

Mis autos toimub?

Autos on mitu funktsiooni, mis võivad aktiivselt aidata kaasa nii teie kui ka teiste teekasutajate turvalisuse tõstmiseks liikluses. Teil võimalik üle vaadata mõned funktsioonid ja kuidas need käituda võivad - selle eesmärk on vältida üllatust mõne säärase funktsiooni aktiveerumisel. Kui funktsioon aktiveeritakse, võite sellest saada teavituse ka tekstisõnumina juhiekraanil.

 Märkus

Lugege iga süsteemi üksikuid jaotiseid, et funktsioone täielikult mõista ja oluliste hoiatustega tutvuda.

Hoiatus koos tähise, helisignaalide, visuaalsete signaalide või vibratsiooniga

Teie auto ohutusfunktsioonid võivad teid teavitada mitmel moel. Näiteks rooli vibreerimise, piduri pulseerimise, visuaalsete või helisignaalidega või sümbolitega juhiekraanil.

Hoiatused võidakse kuvada ka esiklaasiekraanil (HUD-l)*.

City Safety™

P5-1846-City Safety symbol

City Safety on funktsioon, mis võib ära hoida või leevendada kokkupõrkeid jalakäijate, jalgratturite, suuremate loomade või sõidukitega. Kokkupõrkeohu korral antakse visuaalseid, helilisi ja pidurdushoiatusi, mis aitavad juhil õigel ajal reageerida. Kui juht ei reageeri hoiatusele ja kokkupõrkeoht hinnatakse väga suureks, pidurdab City Safety autot automaatselt.

 • Piduri pulseerimine, visuaalsed ja helisignaalid.
 • Auto pidurdab teatud olukordades, kui juht ise ei reageeri mõistliku aja jooksul.

Sõidurajaabi (LKA1)

P5-1846-Lane Keeping Aid symbol

Sõidurajaabi võib aidata teil vähendada ohtu, et auto väljub tahtmatult oma sõidurajalt. Kuna teil on võimalus valida säte, kuidas funktsioon teid aitama peaks, võib kogemus ohutusfunktsiooniga olla erinev.

 • Roolimine: kui funktsioon tuvastab, et auto läheneb sõiduraja joonele, tunnete, et rool veidi liigub. Funktsiooni toimimiseks peavad teie mõlemad käed roolil olema.
 • Hoiatus: kui funktsioon tuvastab, et auto läheneb sõiduraja joonele, teavitatakse teid sellest rooli vibreerimisega.
 • Mõlemad: teid teavitatakse vibratsiooni ja rooli kerge liikumisega.

Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

P5-1717 - Lane Keeping Aid, steering assistance in the event of a collision, On/Off button

Kokkupõrke vältimise abi funktsioon võib aidata vähendada ohtu, et auto lahkub tahtmatult sõidurajalt ja/või põrkab kokku teise sõiduki või takistusega. Funktsioon võib teid aidata, aidates roolida auto tagasi oma sõidurajale ja/või juhtides auto kõrvale.

Kui funktsiooni käivitate, aktiveeritakse kolm allfunktsiooni, mis võivad olla abiks eri olukordades. Seega võib teie kogemus funktsiooniga olla erinev, olenevalt sellest, millised alamfunktsioonid on aktiveeritud.

 • Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral: kui kaamera tuvastab, et auto hakkab sõitma üle teeserva, võite tunda, et funktsioon üritab roolida auto tagasi oma sõidurajale. Kui sekkumine roolimisse pole piisav, üritab funktsioon ka autot pidurdada. Funktsioon ei sekku juhtimisse või pidurdamisse, kui olete suunatuled sisse lülitanud või kui funktsioon leiab, et juht juhib autot aktiivselt.
 • Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral: kui auto hakkab oma sõidurajalt lahkuma ja samal ajal läheneb vastutulev sõiduk, võib funktsioon aidata juhil juhtida auto tagasi oma sõidurajale, sekkudes roolimisse. Funktsioon ei sekku juhtimisse või pidurdamisse, kui olete suunatuled sisse lülitanud või kui funktsioon leiab, et juht juhib autot aktiivselt.
 • Roolimisabi tagant otsasõidu ohu korral: kui auto hakkab oma sõidurajalt lahkuma ja samal on teine sõiduk diagonaalselt taga, pimenurgas või läheneb kiiresti tagant, võib funktsioon aidata teil juhtida auto tagasi oma sõidurajale. Isegi kui suunatuled on aktiveeritud ja te roolite sõidukit aktiivselt, võib funktsioon aidata sekkumisega roolimisse.

Rear Collision Warning (RCW)*

P5-1846-Rear Collision Warning symbol

RCW on süsteem, mis võib aidata teil vältida kokkupõrget tagant läheneva sõidukiga. Kui süsteem tuvastab tagant kokkupõrke ohu, võib see anda hoiatuse ja toimida olukorrast olenevalt järgmiselt.

 • Intensiivne ohutuledega vilgutamine.
 • Väikestel kiirustel võib RCW pingutada turvavöid, aktiveerides turvavöö eelpingutid, ja samuti aktiveerida funktsiooni kaelanikastuse kaitsesüsteemi Whiplash Protection System.
 • Kui auto seisab, saab aktiveerida jalgpiduri.

Blind Spot Information (BLIS)

P5-1846-BLIS symbol

BLIS hoiatab juhti tema sõidukist diagonaalselt taga ja kõrval asuvate kiiresti lähenevate sõidukite eest, et aidata juhil sõita tiheda liiklusega teedel, kus on mitu samasuunalist sõidurada.

P5-1846-BLIS indication lamp
 • Hoiatab suunatulega küljepeeglis, püsivalt põleva ja vilkuva tulega.

Driver Alert Control (DAC)

P5-1507-Driver Alert Control, time to take a brake symbol

Funktsioon DAC on mõeldud juhi tähelepanu tõmbamiseks ebakindlate juhtimisvõtete korral, nt olukorras, kus juhi tähelepanu hajub või kui juht hakkab unne vajuma.

 • Helisignaal koos sümboliga juhiekraanil ja teatega Aeg teha puhkepaus?.

Cross Traffic Alert (CTA)*

P5-1846-Cross Traffic Alert symbol

CTA on funktsioon, mis teavitab auto tagurdamisel ristuvast liiklusest.

 • Helisignaal esitatakse vasaku või parema kõlari kaudu, olenevalt sellest, kummalt poolt objekt läheneb
 • Juhiekraanil olev ikoon
 • Parkimisabikaamera ülavaates olev ikoon

Whiplash Protection System (WHIPS)

WHIPS on funktsioon, mis võib kaitsta kaelanikastuste eest. See süsteem koosneb löögijõudu neelavatest seljatugedest ja istmepatjadest ning spetsiaalsetest esiistmete peatugedest.

 Hoiatus

Kirjeldatud funktsioonid on täiendavad abivahendid. Nendega ei saa alati kõiki olukordi lahendada.

Juht vastutab alati sõiduohutuse tagamise ning kohaldatavate liikluseeskirjade ja õigusnormide järgimise eest.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Lane Keeping Aid

Seotud dokumendid