Liiklusmärkide teave*

Liiklusmärgi teabe funktsioon (RSI1) aitab juhil jälgida kiirusega seotud liiklusmärke ja teatud keelumärke.

P5-1507-Road Sign Information, readable signs
Loetavate märkide näited2.

RSI võib anda teavet hetkekiiruse, kiirtee ja maantee alguse/lõpu, möödasõidu keeluala või lubatud sõidusuuna kohta.

Kui auto möödub kiiruspiirangu märgist, kuvatakse see juhiekraanil ja esiklaasinäidikul*.

Liiklusmärkide teave (RSI1) hõlmab ka alamfunktsioone, mis võivad juhti hoiatada, kui kiiruspiirangut on ületatud, või anda teavet kiiruskaamerate kohta.

 Märkus

Teatud riikides on liiklusmärkide teabe kuvamise funktsioon* saadaval ainult koos teenusega Sensus Navigation*.

 Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid mõned näited.