Automaatse kiirusepiiraja aktiveerimine või inaktiveerimine

Automaatse kiirusepiiraja funktsiooni (ASL1) saab aktiveerida ja deaktiveerida kiirusepiiraja (SL2) lisana.
P5-S90-1646-Automativ Speed Limiter button symbol

Sisse- või väljalülitamiseks kasutage keskekraani ülavaates olevat seda nuppu.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – funktsioon on sisse lülitatud. Vajutage roolinuppu P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 automaatse kiirusepiiraja käivitamiseks hetkel valitud kiirusel.
  • Nupu HALL märgutuli – funktsioon on välja lülitatud. Selle asemel aktiveeritakse tavaline kiirusepiiraja.

 Märkus

  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse liiklusmärkide teave (RSI3) juhiekraanil isegi siis, kui liiklusmärkide teave ei ole aktiveeritud.
  • Kui soovite liiklusmärkide teabe juhiekraanilt eemaldada, peate desaktiveerima nii automaatse kiirusepiiraja kui ka liiklusmärkide teabe.
  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud ja liiklusmärkide teave desaktiveeritud, siis liiklusmärkide teabega seotud hoiatusi ei kuvata. Liiklusmärkide teave peab hoiatuste saamiseks alati olema aktiveeritud.

Automaatse kiirusepiiraja inaktiveerimine

Automaatse kiiruspiiraja deaktiveerimiseks tehke järgmist.
Puudutage funktsioonivaates nuppu.
HALL nupp – ASL on välja lülitatud ja selle asemel on aktiveeritud SL.

 Hoiatus

Lülitades ASL-i ümber SL-le, ei järgi auto enam märgitud kiiruspiiri vaid salvestatud maksimaalset kiirust.
  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. 2 Speed Limiter
  3. 3 Road Sign Information