Liiklusmärkide teabe kuvarežiim*

Liiklusmärkide teabe funktsioon (RSI1) näitab liiklusmärke olenevalt liiklusmärgist ja olukorrast mitmel eri moel.
P5-1507-Road Sign Information and sign display
Salvestatud kiiruseteabe näide2.

Kui funktsioon tuvastab liiklusmärgi ja sellel oleva kiiruspiirangu, kuvatakse juhiekraanil liiklusmärk sümbolina koos värvilise kiiruspiiranguga spidomeetril.

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation*, saadakse kaardi andmetest ka kiirusega seotud teavet, mis tähendab, et juhiekraan kuvab või muudab teavet kiiruspiirangute kohta kiirusega seotud liiklusmärkidest möödumata.

P5-1507-Road Sign Information, no overtakning signs

Lisaks kiiruspiirangu sümbolile võidakse kuvada ka täiendav liiklusmärk, nagu "möödasõidukeeld".

P5-1507-Road Sign Information, no-entry sign 19x19

Kui juht siseneb läbisõidukeeluga teele, hakkab liiklusmärgi sümbol juhiekraanil hoiatuseks vilkuma.

Kui auto on varustatud rakendusega Sensus Navigation*, kasutatakse kaardi andmeid selleks, et teha kindlaks, kas auto liigub õiges suunas.

Kui funktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal on aktiveeritud, võidakse juhti sissesõidukeeluga teele lähenemisel hoiatada.

Kiiruspiirangu või kiirtee lõpp

Kui funktsioon tuvastab liiklusmärgi, mis viitab kaudselt praeguse kiiruspiirangu lõppemisele, nt kiirtee lõpus, kuvatakse juhiekraanil vastava liiklusmärgi sümbol.

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation*, kuvatakse tavaliselt otsesed kiiruspiirangumärgid; kaudsed kiiruspiirangumärgid kuvatakse vaid siis, kui kaardi andmetes pole teavet vastava teelõigu kiiruspiirangu kohta.

Näited liiklusmärkidest, mis viitavad kaudselt kiiruspiirangule on järgmised.

P5-1507-Road Sign Information, end of all restrictions

Kõikide piirangute lõpp.

P5-1507-Road Sign Information, end of motorway

Kiirtee lõpp.

Juhiekraanil olev sümbol kustub 10-30 sekundi pärast ja jääb kustunuks kuni järgmisest kiirusega seotud liiklusmärgist möödumiseni.

Kiiruspiirangu muutus

Kui möödute otsesest kiiruspiirangu märgist, pärast mida kiiruspiirang muutub, kuvatakse juhiekraanil vastava liiklusmärgi sümbol.

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Näited liiklusmärkidest, mis viitavad otseselt kiiruspiirangule.

Juhiekraanil olev sümbol kustub ligikaudu 5 minuti pärast, kuni möödutakse järgmisest kiirusega seotud liiklusmärgist.

Kui autos on funktsioon Sensus Navigation*, kuvatakse kiiruspiirangumärgid juhiekraanil, kui kaardi andmed sisaldavad teavet vastava teelõigu kiiruspiirangu kohta, isegi kui pole möödutud ühestki konkreetsest märgist. Kui kaardi andmetes teave puudub, siis sümbol kustub umbes 3 minutit pärast viimasest kiiruspiirangumärgist möödumist.

Täiendavad märgid

P5-1507-Road Sign Information, example of signs
Näiteid täiendavatest märkidest.

Juhul kui samale teelõigule on paigaldatud teisi, erinevat piirkiirust lubavaid märke, kuvatakse täiendav märk, millega märgitakse erineva kiirusepiirangu rakendumise asjaolusid. On võimalik, et õnnetuste oht sellel teelõigul on teatavates oludes nagu vihma ja/või udu korral eriti kõrge.

Täiendav vihmasadu tähistav märk kuvatakse vaid sisselülitatud tuuleklaasipuhastite korral.

Kui auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis ja möödute haagise lisamärgiga kiiruspiirangu liiklusmärgist, kuvatakse vastav kiiruspiirang juhiekraanil.

P5-1507-Road Sign Information, signs that only apply certain time of the day

Mõned kiiruspiirangud rakenduvad näiteks alles pärast teatava vahemaa läbimist või kindlatel kellaaegadel. Juhti teavitatakse sellisest olukorrast kiirust tähistava sümboli alla kuvatava lisamärgi abil. Lisasümbol juhiekraanil näitab kas "DIST" või "TIME".

P5-1507-Road Sign Information, additional sign with empty frame

Lisamärgi sümbol tühja raami kujul juhiekraani kiirusesümboli2 all tähendab, et funktsioon avastas kiirusepiirangu kohta lisateavet andva lisamärgi.

Kooli või mängivaid lapsi tähistav liiklusmärk

P5-1617 - Road Sign Information, Sign for "School" and "Children at play"

Kui kooli või mängivaid lapsi tähistav liiklusmärk sisaldub satelliitnavigatsioonisüsteemi kaardiandmetes3, kuvatakse juhiekraanil seda tüüpi märk.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Road Sign Information
  3. 2 Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid näited.
  4. 3 Ainult autodel, millel on Sensus Navigation*.