Automaatkäigukast - Geartronic*

Geartronic käigukastil on kaks veorežiimi: automaatne ja manuaalne.
P3-1320-Geartronic shift pattern
D: automaatkäigukasti asendid. +/–: manuaalkäigukasti asendid. S: sportrežiim*.

Käigukangi asend kuvatakse näidikupaneelis järgnevate tähiste abil: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 jne.

Käiguasendid

P4-1220-Automatiska växellägen

Automaatkäigukasti asendeid kuvatakse näidikuplokis paremal pool (korraga põleb ainult üks tähis - hetkel valitud käik).

Sportrežiimi sümbol S on ORANŽ, kui režiim on aktiivne.

Käigu asend parkimisel - P

Mootori käivitamisel ja auto parkimisel peab käigukang olema asendis P.

Käigukangi eemaldamiseks asendist P vajutage piduripedaali, süüteasendiks peab olema II, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Käigukast blokeeritakse asendis P mehaaniliselt. Auto parkimisel rakendage ka seisupidur.

 Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi sisselülitamiseks peab käigukang olema asendis P.

 Oluline

Asendi  P valimisel peab auto seisma.

 Hoiatus

Rakendage kallakul parkimisel alati seisupidur - automaatkäigukastil P sissejätmisest alati auto paigalhoidmiseks ei piisa.

Tagurpidikäigu asend - R

Käigu R sisselülitamiseks ei tohi auto olla liikumises.

Vabakäik - N

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Vajutage piduripedaalile, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi viimiseks asendist N mõnda muusse asendisse tuleb vajutada piduripedaali; süüde peab olema asendis II, vt Süüteasendid - funktsioonid erinevates olekutes.

Sõiduasend - D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele. Käigukangi viimise ajal asendist R asendisse D peab auto paigal seisma.

Geartronic – manuaalkäigukasti asendid (+S-)

Geartronic automaatkasti abil on juhil võimalik käiku ka manuaalselt sisse lülitada. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Manuaalkäigukasti asendi saavutamiseks viiakse käigukang asendist D külje suunas lõppasendisse "+S-". Näidikupaneeli sümboli "+S-" värv muutub VALGEST ORANŽIKS ja ruudus kuvatakse numbreid 1, 2, 3 jne olenevalt hetkel valitud käigust.

 • Kõrgema käigu valimiseks lükka käigukangi + (plussi) poole ja vabasta käigukang, mis naaseb ooteasendisse + ja vahel.

või

 • Madalama käigu valimiseks tõmmake käigukangi tagasi "" (miinuse) poole ja laske lahti.

Käsilülituse režiimi "+S–" võib sõidu ajal alati valida.

Geartronic lülitab nõksutamise ja mootori väljasuremise vältimiseks käigu automaatselt madalamaks kohe, kui sõidukiirus langeb alla valitud käiguga sõitmiseks sobiva kiiruse.

Tagasi automaatrežiimile lülitamiseks:

 • Lükka käigukangi küljele lõppasendisse D.

 Märkus

Juhul kui käigukastil on spordiprogramm, lülitub käigukast manuaalkäigukastiks ainult siis, kui kang on viidud selle asendist "+S–" edasi või tagasi. Näidikuplokis asendub seejärel S rakendatud käigu 123 jne numbriga.

Labad*

Lisaks käsitsi käiguvahetusele käigukangiga on juhtseadised ka roolil, nn labad.

Käikude vahetamiseks roolil asuvate labadega tuleb need kõigepealt aktiveerida. Selleks tuleb tõmmata üks labadest rooli suunas - näidikuplokis asendub tähis "D" numbriga, mis näitab hetkel valitud käiku.

Seejärel käigu vahetamiseks ühe sammu võrra:

 • Tõmmake üht laba tahapoole - rooli suunas - ja vabastage.
P3-1320- RattPaddlar
Rooli mõlemad labad.
 1. Ikon röd cirkel 1"-": valib järgmise madalama käigu.
 2. Ikon röd cirkel 2"+": valib järgmise kõrgema käigu.

Käiguvahetus toimub iga labatõmbega, kui mootori kiirus ei välju lubatud vahemikust.

Pärast iga käiguvahetust muutub näidikuplokis hetkel valitud käigu number.

 Märkus

Automaatne deaktiveerimine

Kui rooli labasid ei kasutata, deaktiveeruvad need veidi aja pärast - sel juhul asendub näidikuplokil hetkel valitud käigu number uuesti "D"-ga.

Erandiks on mootoriga pidurdamine - sel juhul püsivad rooli labad aktiivsed kuni mootoriga pidurdamise lõppemiseni.

Käsitsi desaktiveerimine

Rooli labasid saab desaktiveerida ka käsitsi:

 • Tõmmake mõlemat laba rooli poole ja hoidke neid, kuni näidikuplokil muutub praeguse käigu tähis tähiseks D.

Labasid võib kasutada sportrežiimis ka koos käigukangiga* - sel juhul on labad pidevalt aktiveeritud ja neid ei deaktiveerita.

Geartronic - sportrežiim* (S)1

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Spordiprogramm pakub sportlikumaid omadusi ja kiiremat käiguvahetust. Samal ajal reageerib see kiirendusele kiiremini. Aktiivse sõidu ajal eelistatakse madalamat käiku, mistõttu ülespoole lülitamine hilineb.

Sportrežiimi aktiveerimiseks:

 • Viige käigukang asendist D kõrvale lõppasendisse "+S–" - näidikuploki tähis D asendub S-ga.

Spordirežiimi saab valida sõidu suvalisel hetkel.

Geartronic - talvine režiim

Libedal teel on lihtsam kohalt võtta, kui 3. käik lülitatakse käsitsi sisse.

 1. Vajutage piduripedaali ja viige käigukang asendist D lõppasendisse +S– – näidikuplokil asendub D numbriga 12.
 2. Liigu kuni 3. käiguni, lükates kangi ette "+" (plussi) suunas - näidikul asendub näit 1 näiduga 3.
 3. Vabasta pidur ja kiirenda ettevaatlikult.

Käigukasti talverežiim tähendab, et auto liigub kohalt aeglasema kiirusega ja vedavatele ratastele avalduva väiksema võimsusega.

Kick-down

Gaasipedaali lõpuni allavajutamise korral (rohkem kui tavalise kiirendamise puhul) lülitub kohe sisse madalam käik. Selle funktsiooni nimetus on kick-down.

Gaasipedaali lahtilaskmisel kick-down-asendis vahetab käigukast käigu automaatselt üles.

Kick-down-funktsiooni kasutatakse maksimaalseks kiirendamiseks, nt möödasõidul.

Ohutusfunktsioon

Pöörete arvu liigse suurenemise vältimiseks on käigukasti juhtimisprogramm varustatud käiguvahetuskaitsega, mis blokeerib käigu allavahetuse.

Geartronic väldib allavahetust, mis põhjustaks mootori pöörete ohtliku suurenemise. Kui juht üritab käiku mootori suurel kiirusel siiski edasi alla lülitada, – jääb esialgne käik sisse.

Kui kickdown-funktsioon on aktiveeritud, võib auto olenevalt mootori pöörete arvust vahetada ühe või mitu käiku. Auto lülitab käigu mootorikahjustuse vältimiseks ülespoole, kui mootor saavutab maksimaalse kiiruse.

Pukseerimine

Kui autot tuleb pukseerida, saate selle kohta olulist teavet jaotisest Pukseerimine.

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Ainult teatud mootoritega.
 3. 2 Kui autol on sportrežiim*, kuvatakse "S" esimesena.