Litsentsid - audio ja meedia

Litsents on leping, mis annab õiguse teatud toimingute tegemiseks või kasutada kellelegi teisele antud luba vastavuses lepingus toodud nõuete ja tingimustega. Järgnev suuremalt osalt inglisekeelne tekst on Volvo leping tootja/arendajaga.

Sensus software

This software uses parts of sources from clib2 and Prex Embedded Real-time OS - Source (Copyright (c) 1982, 1986, 1991, 1993, 1994), and Quercus Robusta (Copyright (c) 1990, 1993), The Regents of the University of California. All or some portions are derived from material licensed to the University of California by American Telephone and Telegraph Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with the permission of UNIX System Laboratories, Inc. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Neither the name of the <ORGANIZATION> nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

This software uses parts of sources from "libtess". The Original Code is: OpenGL Sample Implementation, Version 1.2.1, released January 26, 2000, developed by Silicon Graphics, Inc. The Original Code is Copyright (c) 1991-2000 Silicon Graphics, Inc. Copyright in any portions created by third parties is as indicated elsewhere herein. All Rights Reserved. Copyright (C) [1991-2000] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/ shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

This software is based in parts on the work of the FreeType Team.

This software uses parts of SSLeay Library: Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved

Linux software

This product contains software licensed under GNU General Public License (GPL) or GNU Lesser General Public License (LGPL), etc.

You have the right of acquisition, modification, and distribution of the source code of the GPL/LGPL software.

You may download Source Code from the following website at no charge: http://www.embedded-carmultimedia.jp/linux/oss/download/TVM_8351_013

The website provides the Source Code "As Is" and without warranty of any kind.

By downloading Source Code, you expressly assume all risk and liability associated with downloading and using the Source Code and complying with the user agreements that accompany each Source Code.

Please note that we cannot respond to any inquiries regarding the source code.

Gracenote® lõppkasutaja litsentsileping

See programm või seade sisaldab tarkvara ettevõttelt Gracenote, Inc. asukohaga Emeryville, California, USA ("Gracenote"). Gracenote'ilt pärinev tarkvara ("Gracenote'i tarkvara") aktiveerib selle programmi plaadi ja/või faili tuvastamiseks ja muusikaga seotud teabe, sh nime, artisti, pala ja pealkirja ("Gracenote'i andmed") hankimiseks võrguserveritest või manusandmebaasidest (ühise nimetusega "Gracenote'i teenused") ning muudeks toiminguteks. Gracenote'i andmeid võite kasutada ainult selle programmi või seadme jaoks ette nähtud lõppkasutajafunktsioonide kohaselt.

Nõustute Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid kasutama ainult isiklikul mitteärilisel otstarbel. Nõustute, et te ei määra, kopeeri, edasta ega anna Gracenote'i tarkvara ega mis tahes Gracenote'i andmeid üle ühelegi kolmandale isikule. NÕUSTUTE, ET KASUTATE GRACENOTE'i ANDMEID, GRACENOTE'i TARKVARA JA GRACENOTE'i SERVEREID AINULT SELLES LEPINGUS SÄTESTATUD VIISIL.

Nõustute, et nende piirangute rikkumisel kaotate lihlitsentsi kasutada Gracenote'i andmeid, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i servereid. Teie litsentsi lõpetamisel nõustute loobuma Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite kasutamisest. Gracenote'il on kõigi Gracenote'i andmete, Gracenote'i tarkvara ja Gracenote'i serverite osas ainuõigused, sh omanikuõigused. Gracenote ei ole ühelgi juhul kohustatud teile maksma teie edastatud mis tahes teabe eest. Nõustute, et Gracenote, Inc. võib sellest lepingust lähtuvaid ettevõtte õigusi enda nimel otse teie suhtes kehtestada.

Gracenote'i teenus kasutab ainulaadset identifikaatorit, et jälgida päringuid statistilisel eesmärgil. Juhuslikkuse alusel määratud numbriliste identifikaatorite abil loendab Gracenote'i teenus päringuid nii, et teie isik jääb anonüümseks. Lisateavet leiate Gracenote'i teenust puudutavate Gracenote'i privaatsuseeskirjade veebilehelt.

Gracenote'i tarkvara ja kogu Gracenote'i andmed litsentsitakse teile seisundis "nagu on".Gracenote ei anna ühtki otsest ega kaudset garantiid Gracenote'i serverites olevate Gracenote'i andmete täpsuse osas. Gracenote jätab endale õiguse andmeid Gracenote'i serveritest kustutada või muuta andmekategooriaid mis tahes põhjustel Gracenote'i äranägemise järgi. Gracenote ei anna mingit garantiid, et Gracenote'i tarkvara või Gracenote'i serverid on tõrkevabad või et Gracenote'i serverite töös ei esine katkestusi. Gracenote'il ei ole mingit kohustust edastada teile uusi, täiustatud või täiendavaid andmetüüpe või -kategooriaid, mida Gracenote võib tulevikus välja anda. Ettevõte jätab endale õiguse lõpetada oma teenuste pakkumine mis tahes ajal.

GRACENOTE ÜTLEB LAHTI MIS TAHES GARANTIIDEST, NII OTSESTEST KUI KA KAUDSETEST, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSETEST KAUBANDUSLIKELE NÕUETELE VASTAVUSE, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA OMANDIÕIGUSTE GARANTIIDEST NING GARANTIIST, ET INTELLEKTUAALOMANDIÕIGUSI EI OLE RIKUTUD. GRACENOTE EI VASTUTA TAGAJÄRGEDE EEST, MIS TULENEVAD TEIEPOOLSEST GRACENOTE'i TARKVARA VÕI GRACENOTE'i SERVERI KASUTAMISEST. GRACENOTE EI VASTUTA SEADME KASUTAMISEST TULENEVATE MIS TAHES KAHJUSTUSE EGA SAAMATA JÄÄNUD KASUMI VÕI TULUDE EEST.

© Gracenote, Inc. 2009

camellia:1.2.0

Copyright (c) 2006, 2007

NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer as the first lines of this file unmodified.
  2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NTT ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NTT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Unicode: 5.1.0

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright c 1991-2013 Unicode, Inc. All rights reserved. Distributed under the Terms of Use in http://www.unicode.org/copyright.html.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s) and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation, and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been modified.

THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or Software without prior written authorization of the copyright holder.