Kaks kütusesüsteemi* – sõidukigaasi kasutamise sissejuhatus

Kahe kütusesüsteemiga autod sõidavad nii gaasi kui bensiini abil. Gaasiks võib olla bio- või maagaas. Sõidukigaasi nimetatakse ka CNG (Compressed Natural Gas).

Sõidukigaasi peamine komponent on metaan. Maagaasis kõigub metaanisisaldus vahemikus 85% kuni 98%. Biogaasis on sisaldus peaaegu 100%.

Sõidukigaasi paagid kinnitatakse pagasiruumi põranda alla ning need ei mõjuta tavalist bensiinipaaki.

Süsteemi kontrollitakse sama moodi nagu bensiiniautodelgi. Süsteem on suletud, mis tähendab, et nt tankimise ajal välditakse lekkeid. Gaasimahutid on kaitstud ning taluvad kokkupõrget. Gaas on õhust kergem, mürgivaba ning bensiinist ja diislist kõrgema süttimistemperatuuriga. Liiklusõnnetuse korral on seetõttu tulekahju- või plahvatuseoht väiksem kui bensiini- või diiselautol.

Paagil on kaitseklapp, mis laseb ebatavaliselt kõrge rõhu korral gaasi välja. Klapp tagab selle, et paak ei lõhke.

 Hoiatus

Pärast liiklusõnnetusse sattumist tuleb sõiduk volitatud Volvo teeninduses üle vaadata ja sõidukorda seada. Alles siis tohib sõiduki kasutamist jätkata. Andke õnnetuspaigal päästeteenistusele kindlasti teada, et sõidukil on CNG-süsteem (surugaasisüsteem).

 Hoiatus

Tankimise, hooldus- ja remonditööde ajal ei tohi suitsetada ega viibida lahtiste leekide lähedal. Võimaliku põlengu korral lahkuge viivitamatult auto juurest ja seiske ohutus kauguses.

Ühelgi juhul ärge demonteerige ega seadistage süsteemi ega selle osi ise. Vastasel juhul esineb vigastuste oht. Ohutuse tagamiseks peab kõik hooldus- ja remonditööd tegema vastava väljaõppega mehaanik. Soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

 Hoiatus

Kui tunnete sõidukis või selle ümbruses gaasi lõhna, lülituge kohe gaasilt bensiinile ja pöörduge sõiduki kontrollimiseks kõige lähemal asuva väljaõppinud mehaaniku poole.

Kui autot värvitakse värvimiskambris, mille kuivatustemperatuur on üle 60 °C, ei tohi süsteemi rõhk olla üle 50 baari ning CNG-paak peab olema peaaegu tühi.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?