Juhiabi

Pilot Assist aitab roolimisabi kaudu hoida autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Pilot Assist töötab järgmiselt

Funktsioon Pilot Assist on peamiselt mõeldud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel teedel, kus see muudab sõitmise mugavamaks ja tagab meeldivama sõidukogemuse.

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt
Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust ja tee äärejooni1.
 1. P5-Icon red circle 1Kaamera- ja radariüksus
 2. P5-Icon red circle 2Kauguse lugemine
 3. P5-Icon red circle 3Äärejoonte lugemisseadmed

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe. Pilot Assist skannib pikivahet eespool sõitva sõidukiga ja sõiduraja märgistusi, kasutades selleks kaamerat ja radarit. Praegune ajaintervalli säilitatakse automaatse kiiruse kohandamise abil, samal ajal kui roolimise abi aitab autot sõidurajal paigutada.

Pilot Assist roolimise abi arvestab eesoleva auto kiirust ja sõiduraja tähiseid. Juht ei saa Pilot Assist roolimise soovitusi eirata ning muus suunas sõitma hakata (nt vahetada sõidurida või vältida teel olevaid tõkkeid).

Kui Pilot Assist ei suuda sõidurida ära tunda, nt pole sõidureamärgistus kaamera ja radari jaoks nähtavad, lülitab Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja ja taastab töö, kui sõidureamärgistus uuesti loetavaks muutub (liikumiskiiruse ja pikivahe hoidmine siiski jätkub).

 Hoiatus

Süsteemi Pilot Assist roolimisabi lülitatakse automaatselt välja ning selle sisselülitumisel eelnevat hoiatust ei anta.
P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Roolimisabi olekut märgib rooliratta sümboli värv.

• ROHELINE rooliratas tähistab aktiivset roolimisabi

• HALL rooliratas (nagu joonisel näidatud) tähistab väljalülitatud roolimisabi.

 Hoiatus

 • Funktsioon Pilot Assist on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema (vt artikli lõpus olevaid linke).
 • Süsteemi Pilot Assist tohib kasutada üksnes siis, kui kummalgi pool on selged värvitud rajatähised. Muul viisil kasutamisega kaasneb auto ja mittetuvastatud takistuse kokkupuuteoht.
 • Pilot Assist ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse, sõiduki sõiduraja keskel hoidmise ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Pilot Assist reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Pilot Assist üritab kiirust sujuvalt reguleerida. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev auto pidurdab järsult. Kaamera ja radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Pilot Assist järgib samal sõidureal eespool olevat sõidukit juhi määratud pikivahega. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Järgnev kehtib automaatkäigukastiga autodele.
 • Pilot Assist suudab järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).
 • Pilot Assist suudab abistada roolimisel paigalseisust kuni kiiruseni 140 km/h (87 mph).
Järgnev kehtib manuaalkäigukastiga autodele.
 • Pilot Assist suudab järgida teist autot kiirusel alates 30 km/h (20 miili tunnis) kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).
 • Pilot Assist suudab abistada roolimisel kiirusel alates 30 km/h (20 miili tunnis) kuni kiiruseni 140 km/h (87 miili tunnis).

 Hoiatus

 • Pilot Assist ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Juht peab vahele segama, kui süsteem ei suuda eessõitva auto kiirust tuvastada.
 • Pilot Assist ei pidurda inimeste, loomade, objektide, väikesõidukite (nt jalgrattad ja mootorrattad), madalate haagiste ja lähenevate, aeglaste või paigalseisvate sõidukite korral.
 • Ärge kasutage süsteemi Pilot Assist keerulistes olukordades, nagu linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel või kui autoga on ühendatud haagis.

 Oluline

Süsteemi Pilot Assist sisemisi komponente võib hooldada ainult teeninduses ─ soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Kurvid ja teelahkmed

Pilot Assist teeb juhiga koostööd ja seetõttu ei tohi juht oodata funktsiooni Pilot Assist roolimisabi rakendumist, vaid peab alati olema valmis ise rooli keerama, eriti kurvides.

Kui auto jõuab mahasõiduteeni või sõidurada lahkneb, peab juht auto roolima soovitud sõidurajale, et Pilot Assist tunneks ära soovitud suuna.

Pilot Assist üritab autot hoida sõiduraja keskel

Kui Pilot Assist aitab roolida, üritab see hoida autot sõiduraja tähistuste vahel ja seetõttu on soovitatav lasta autol leida kõige optimaalsem asend, et sõiduelamus oleks võimalikult sujuv. Juht saab kontrollida, kas auto on turvaliselt sõidurajal ja saab vajaduse korral rooliga asendit muuta.

Kui Pilot Assist ei paiguta autot sõidurajal sobival viisil, on soovitatav Pilot Assist välja lülitada või aktiveerida kohanduv kiirushoidik.

Ülevaade

Reguleerimisnupud

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol
Funktsioonide nupud ja sümbolid1.
P5-Icon red circle 1P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet: aktiveerib Pilot Assisti ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse ning pikivahe.
P5-Icon red circle 1P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp +: suurendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 2P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V: ooterežiimist - aktiveerib Pilot Assisti ja talletab praeguse kiiruse.
P5-Icon red circle 2P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V: aktiivsest režiimist - deaktiveerib / asetab Pilot Assisti ooterežiimi.
P5-Icon red circle 3◀: lülitub funktsioonist Pilot Assist kohanduva kiirushoidiku režiimi.
P5-Icon red circle 4Px-1717-Symbol 5x3,5-Rattknapp – (minus): vähendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 5Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga
P5-Icon red circle 6▶: lülitub kohanduva kiirushoidiku režiimist funktsioonile Pilot Assist.
P5-Icon red circle 7Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga
P5-Icon red circle 8Funktsiooni sümbol
P5-Icon red circle 9Eesliikuva sõiduki ja pikivahe sümbolid
P5-Icon red circle 10Aktiivse/deaktiveeritud roolimisabi sümbol

Juhi ekraan

P5-1507-ACC Mätargrafik
Sõidukiiruste näidud1.
 1. P5-Icon red circle 1Salvestatud kiirus
 2. P5-Icon red circle 2Ees liikuva sõiduki kiirus
 3. P5-Icon red circle 3Teie auto kehtiv liikumiskiirus

Liiklusoludest sõltuvate sümbolite eri kombinatsioonide nägemiseks vt jaotist "Pilot Assisti sümbolid ja teated".

 1. 1 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?