AdBlue® käsitsemine

AdBlue koosneb peamiselt veest (ligikaudu 67,5% vett ja 32,5% karbamiidi). See vedelik pole kergsüttiv, aga seda tuleb käsitseda ettevaatlikult, kuna see võib ärritada silmi ja nahka.

Mida käsitsemisel meeles pidada

Vältige aurude sissehingamist ning kokkupuudet naha ja silmadega. Soovitatav on kasutada kindaid, mis hoiavad ära tundliku naha ärritamise vedeliku käsitsemisel.

 Hoiatus

Esmaabi tegevuskava:
  • Sissehingamise korral – minge värske õhu kätte.
  • Nahaga kokkupuute korral – peske nahka seebi ja veega.
  • Silma sattumise korral – loputage silmi kohe ohtra veega.
  • Allaneelamise korral – loputage põhjalikult suud. Ärge kutsuge esile oksendamist.

Ebamugavustunde püsimisel või kui neelasite alla suure koguse, pöörduge arsti poole.

Mida teha vedeliku mahaloksumise korral

Põrandale, autole või värvitud pindadele loksunud AdBlue tuleb hoolikalt veega maha loputada. Vältige vedeliku sattumist kanalisatsiooni.

Säilitamine

AdBlue’d tuleb säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril üle –11 °C (12 °F) ja alla 30 °C (86 °F). Vedelikku ei tohi säilitada otsese päikesevalguse käes.

AdBlue külmub –11 °C (12 °F) juures, aga seda saab uuesti kasutada, kui lahus üles sulatada.

Kas sellest oli abi?