Andmeedastus auto ja teeninduse vahel Wi-Fi kaudu

Volvo teenindusel on spetsiaalne Wi-Fi-võrk andmete turvaliseks edastamiseks auto ja teeninduse vahel. Teeninduse külastamine on lihtsam ja tõhusam, kui diagnostikateabe ja -tarkvara edastamine toimub teeninduse võrgu kaudu.

Kui jõuate teenindusse, võib tehnik soovida ühendada teie auto teeninduse Wi-Fi-võrku, et tuvastada vigu ja laadida alla tarkvara. Selleks loob auto ühenduse vaid teeninduse võrguga. Seetõttu pole võimalik ühendada autot muu Wi-Fi-võrguga (nt koduvõrk), vaid ainult teeninduse spetsiaalse võrguga.

Teenindusega käsitsi ühendamine

Käsitsi ühendamisega tegeleb enamasti hooldustehnik. Tehnik kasutab auto ühendamiseks kaugjuhtimispuldi nuppe ja seetõttu on oluline nuppudega võti teenindusse kaasa võtta. Auto ühendamiseks teeninduse võrguga Wi-Fi kaudu vajutage kolm korda kaugjuhtimispuldi lukustusnuppu.

Kui auto on ühendatud Wi-Fi-võrku, kuvatakse keskekraanil tähis P5–1507–Symbol in status bar–Wi-Fi connected.

 Hoiatus

Kui auto on ühendatud teeninduse võrkude ja süsteemidega, ei tohi sellega sõita.

Kas sellest oli abi?