Auto Internetiga ühendamine mobiilseadme abil (Wi-Fi)

Wi-Fi kaudu Interneti-ühenduse loomiseks jagage telefoni Interneti-juurdepääsu ja juurdepääsu mitmesugustele võrguteenustele autos.

Telefon ja võrguoperaator peavad võimaldama internetiühenduse jagamist (Interneti-ühenduse jagamine) ning mobiilsideleping peab sisaldama andmesidet.

P5–1507–WiFi logo small
Aktiveerige telefonis võrguühenduse jagamine (mobiilne/isiklik pääsupunkt).
Vajutage ülavaates Seaded.
Minge menüüsse SideWi-Fi.
Sisse-/väljalülitamiseks tähistage/tühjendage märkeruut Wi-Fi.
Võrguga ühenduse loomiseks puudutage võrgu nime.
Sisestage võrguparool.
Kui eelnevalt kasutasite mõnd muud ühendusallikat, siis kinnitage ühenduse muutmise valik.
Auto loob võrguga ühenduse.

Teatud telefonid katkestavad sidumise, kui telefon autost eraldatakse (autost lahkumisel ja kuni järgmise kasutamiseni). Seetõttu tuleb sidumine uuesti aktiveerida, kui seda kasutada soovite.

Kui telefon on autoga ühendatud, salvestatakse seadistus tulevaseks kasutamiseks. Kui ühendatud telefonide piirarv (50) jõuab kätte, kustutakse esimesed ühendatud telefonid. Selleks et kuvada salvestatud võrkude loendit või salvestatud võrke käsitsi kustutada, avage SeadedSideWi-FiSalvestatud võrgud.

Wi-Fi-ühenduse tehnilisi ja turvanõudeid on kirjeldatud eraldi jaotises.

Kas sellest oli abi?