Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral

See alamfunktsioon aitab juhil vähendada kogemata teelt väljasõidu ohtu, juhtides auto aktiivselt tagasi teele.

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–140 km/h (40–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja värvitud ääristusjooni. Kui auto on sõitmas sõiduraja ääristustest üle, roolitakse auto teele tagasi. Kui roolimisabist ei piisa, rakendatakse ka pidureid.

Funktsioon ei mõjuta aga juhtimis- või pidurdamisabi, kui kasutate suunatulesid. Peale selle, kui funktsioon tuvastab, et juht roolib autot aktiivselt, lükatakse funktsiooni aktiveerimine edasi.

Pärast aktiveerumist teavitatakse juhti sellest teatega:
  • Kokkupõrke vältimise abi Autom. sekkumine

 Hoiatus

  • Alamfunktsioon "Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral" on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Funktsioon ei suuda tuvastada teeäärseid tõkkeid, piirdeid ja teisi sarnaseid objekte.
  • Alamfunktsioon "Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral" ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?