Hübriidaku laadimine

Laadimiskaabli maalühiskaitsme rike

Uuendatud 5/18/2020

Laadimiskaabli maalühiskaitsme rike

Laadimiskaabli juhtseadmel on sisseehitatud maalühiskaitse, mis kaitseb autot ja kasutajat elektrilöögi eest süsteemi rikete korral.

Hoiatus

Hübriidaku laadimisel tohib kasutada ainult maandatud ja heaks kiidetud 230 V vahelduvvoolupesasid. Kui pesa ja kaitsmeahela võimsus ei ole teada, paluge litsentsiga elektrikul võimsus kindlaks teha. Kui laadimisel ületatakse kaitsmeahela võimsust, siis võib kaitsmeahel põlema süttida või kahjustuda.

Hoiatus

  • Laadimiskaabli ülepingekaitse aitab kaitsta auto laadimissüsteemi, kuid see ei saa garanteerida, et ülekoormust kunagi ei toimu.
  • Ärge kunagi kasutage silmnähtavalt kulunud või kahjustatud pistikupesa. Vastasel korral võib tagajärjeks olla tulekahi või tõsised kehavigastused.
  • Ärge kasutage laadimiskaabliga koos pikendusjuhet.
  • Hübriidakut tohib hooldada või asendada üksnes vastava väljaõppega pädev Volvo hooldustehnik.
  • Ärge kasutage soovitatust erinevat laadimiskaablit.
  • Laadimiskaabli ja seinakontakti vahel ei tohi kasutada välist taimerit.
  • Laadimiskaabli ja pistikupesa vahel ei tohi kasutada ühte ega mitut adapterit.

Oluline

Maalühiskaitse ei kaitse 230 V vahelduvvoolupesa/elektriühendusi.

P5P6-2017- Electric drive- Control module cable

Juhtseadme LEDLED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)-tuli.

LED-tuli

Kui juhtseadme sisseehitatud maalühiskaitses tekib rike, süttib punane LED-tuli – vt 230 V pesa (vahelduvvool).

P6-2017- XC40H Control unit current

Oluline

  • Kontrollige pistikupesa võimsust.
  • Kogukoormuse ületamisel tuleb muud samasse kaitsevõrku ühendatud elektroonikaseadmed lahti ühendada.
  • Ärge ühendage laadimiskaablit, kui pistikupesa on kahjustatud.

Kas sellest oli abi?