Hübriidaku laadimine

Hübriidaku laadimise alustamine

Uuendatud 1/21/2020

Hübriidaku laadimise alustamine

Auto hübriidakut laetakse auto ja 230 V pesaPistikupesa pinge sõltub kasutusriigist. (vahelduvvool) vahel oleva kaabliga.

Kasutage ainult autoga kaasasolevat laadimiskaablit või Volvo soovitatud asenduskaablit.

Oluline

Äikesetormi või pikselöögi ohu korral ärge kunagi laadimiskaablit ühendage.

Märkus

Volvo soovitab kasutada nõuetele IEC 62196 ja IEC 61851 vastavat temperatuurijälgimisvõimalusega laadimisjuhet.

Hoiatus

 • Hübriidakut tohib laadida ainult maksimaalse (või madalama) lubatud laadimisvooluga vastavalt kohalikele ja riiklikele hübriidaku laadimise soovitustele, kasutades 230 V vahelduvvoolupesa/-pistikut.
 • Hübriidakut tohib laadida üksnes heakskiiduga ja maandatud 230 V pesa

  Või võrdväärsest erineva pingega pesast (sõltub kasutusriigist).

  kasutades või laadimisjaamas Volvo laadimiskaabliga (režiim 3).
 • Juhtseadme maalühiskaitse kaitseb autot, kuid on endiselt oht 230 V võrku üle koormata.
 • Vältige nähtavalt kulunud või kahjustatud vooluvõrgu pistikupesasid, kuna need võivad põhjustada tulekahju ja/või kehavigastusi.
 • Ärge kasutage pikenduskaablit.
 • Ärge kasutage adapterit.

  Hoiatus

  • Laadimiskaablil on sisseehitatud kaitselüliti. Laadimisel tohib kasutada ainult maandatud ja heaks kiidetud pistikupesa.
  • Kui ühendatud laadimiskaabli lähedal on lapsed, tuleb neil silm peal hoida.
  • Laadimiskaablis on kõrgepinge. Kokkupuude kõrgepingega võib põhjustada surma või tõsiseid vigastusi.
  • Ärge kasutage kahjustatud laadimiskaablit. Kahjustatud või vigast laadimiskaablit tohib parandada ainult töökojas - soovitame volitatud Volvo teenindust.
  • Veenduge, et keegi ei saa ühendatud laadimiskaablist üle sõita, sellele astuda, otsa komistada või seda muul viisil kahjustada või endale kehavigastusi põhjustada.
  • Enne laadija puhastamist eemaldage see seinakontaktist.
  • Ärge ühendage laadimiskaablit pikendusjuhtmesse või mitme pesaga adapterisse.

  Vaadake ka tootja juhiseid laadimiskaabli ja selle komponentide kasutamise kohta.

  Oluline

  Kontrollige, et 230 V vahelduvvoolupesal oleks piisav võimsus elektriautode laadimiseks - kahtluse korral peab pistikupesa kontrollima kvalifitseeritud professionaal.

  Võtke laadimiskaabel pakiruumi paremas servas paiknevast panipaigast välja. Pidage meeles, et auto mootor tuleb enne laadimist välja lülitada.

  P5-1817-Hybrid-Plug in cable to house (EU+CH)

  Ühendage laadimiskaabel 230 V pesaga. Ärge kunagi kasutage pikenduskaablit.

  P5-1817-S90H/S90LH/V90H/XC60H-Plug in cable to car (EU+CH)

  Avage laadimisluuk. Eemaldage laadimispideme kaitsekate ja sisestage pide auto laadimispessa.

  P5-1817-S90H/S90LH/V90H/XC60H-Adjustment of the charging cover (EU+CH)

  Kinnitage laadimiskäepideme kate nii, nagu on joonisel näidatud.

  Oluline

  Paigaldage laadimiskäepidemele kaitsekate, et auto värv ei saaks kahjustada, kui näiteks tugeva tuule korral käepide vastu autot satub.

  Laadimiskaabli laadimiskäepide kinnitatakse/lukustatakse pessa ja laadimine algab 5 sekundi jooksul. Kui laadimine on alanud, hakkab laadimispesa LED-tuli roheliselt vilkuma. Juhiekraanil kuvatakse järelejäänud laadimisaeg ja võimalikud tõrked.

  Aku laadimine võib auto lukust vabastamisel mõneks ajaks katkeda:

  • ja ukse avamisel - laadimine taaskäivitub paari minuti jooksul.
  • ilma ust avamata - auto lukustatakse automaatselt uuesti. Laadimine jätkub 1 minuti pärast.

  Oluline

  Ärge kunagi eemaldage kaablit 230 V vahelduvvoolupesast laadimise ajal – esineb oht 230 V pesa kahjustada. Enne laadimiskaabli eraldamist auto laadimise sisendpesast ja 230 V pesast tuleb laadimine alati lõpetada.

  Laadimise ajal võib õhukonditsioneerist auto alla tilkuda kondensatsioonivett. See on normaalne ja seda tekib hübriidaku jahtumisel.


  Kas sellest oli abi?