Liiklusmärkide teave

Liiklusmärkide teave*

Uuendatud 5/18/2020

Liiklusmärkide teave*

Liiklusmärgi teabe funktsioon (RSIRoad Sign Information) aitab juhil jälgida kiirusega seotud liiklusmärke ja teatud keelumärke.

P5-1507-Road Sign Information, readable signs

Loetavate märkide näitedLiiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonistel on toodud vaid mõned näited..

RSI võib anda teavet hetkekiiruse, kiirtee ja maantee alguse/lõpu, möödasõidu keeluala või lubatud sõidusuuna kohta.

Kui auto möödub kiiruspiirangu märgist, kuvatakse see juhiekraanil ja esiklaasinäidikul*.

Liiklusmärkide teave (RSIRoad Sign Information) hõlmab ka alamfunktsioone, mis võivad juhti hoiatada, kui kiiruspiirangut on ületatud, või anda teavet kiiruskaamerate kohta.

Märkus

Teatud riikides on liiklusmärkide teabe kuvamise funktsioon* saadaval ainult koos teenusega Sensus Navigation*.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?