Raadio

Raadio eri FM - ja DAB-lainepikkuste linkimine

Uuendatud 7/23/2018

See funktsioon võimaldab digiraadio lülitumise kehva signaali või signaalita kanalilt samale kanalile muus kanalirühmas, mille leviala on parem; vormingus DAB ja/või DAB ja FM.

Vormingu DAB lülitumine vormingule DAB ja vormingu DAB lülitumine vormingule FM

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage MeediumDAB.

Funktsioonide sisse-/väljalülitamiseks tähistage/tühjendage märkeruut DAB-DAB link ja/või DAB-FM link.


Kas sellest oli abi?