Keskekraan

Keskekraani kasutamine

Uuendatud 7/23/2018

Paljusid auto funktsioone saab juhtida keskekraanilt. Keskekraan reageerib puudutusele.

Video thumbnail

Keskekraani puutefunktsiooni kasutamine

Ekraani reageering sõltub sellest, kas ekraanil vajutatakse, lohistatakse või libistatakse kiiresti. Toiminguid, nagu erinevate vaadete vahetamine, objektide märkimine, loendis sirvimine ja rakenduste teisaldamine, saab sooritada ekraani erineval moel puudutades.

Infrapunakile võimaldab tuvastada ekraani ees oleva sõrme. See tehnoloogia võimaldab ekraani kasutada ka kinnastega.

Korraga saavad ekraani kasutada kaks inimest, nt juhi- ja kaassõitjapoole kliima seadistamiseks.

Oluline

Ärge kasutage ekraanil teravaid esemeid, sest need võivad ekraani kriimustada.

Allolevas tabelis on toodud ekraani eri kasutusviisid.

Toiming

Sooritusviis

Tulemus

P5-1507-Gestures-Tap

Vajutage üks kord.

Tõstab objekti esile, kinnitab valiku või aktiveerib funktsiooni.

Vajutage kiiresti kaks korda.

Suurendab digitaalobjekti, nt kaarti*.

Hoidke all.

Haarab objektist kinni. Saab kasutada rakenduste teisaldamiseks või punktide liigutamiseks kaardil*. Vajutage ja hoidke sõrme vastu ekraani ning samal ajal lohistage objekt soovitud asukohta.

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

Koputage ühe korra kahe sõrmega.

Vähendab digitaalobjekti, nt kaarti*.

P5-1507-Gestures-Drag

Lohista

Vahetab eri kuvade vahel, liigub aeglaselt loendis, tekstis või vaates. Vajutage ja hoidke all ning lohistage, et teisaldada rakendusi või liigutada kaardil punkte*. Lohistage horisontaalselt või vertikaalselt üle ekraani.

P5-1507-Gestures-Flick

Tõmmake sõrmega/lohistage kiiresti

Vahetab eri kuvade vahel, liigub aeglaselt loendis, tekstis või vaates. Lohistage horisontaalselt või vertikaalselt üle ekraani.

P5-1507-Gestures-Spread

Libistage sõrmed üksteisest eemale

Suurendab.

P5-1507-Gestures-Pinch

Libistage sõrmed kokku

Vähendab.

Lülitage ekraan välja ja taasaktiveerige see

P5-S90-V90-16w17-Touch screen-button

Keskekraani avakuvanupp.

Kui keskekraan on välja lülitatud, muutub ekraan tuhmiks ning ei häiri juhti sõitmisel. Kliimaseadme juhtimise ala jääb aktiivseks ning ekraaniga seotud funktsioonid jätkavad oma tööd.

Hoidke ekraani all olevat avakuva nuppu all.

Ekraan pimeneb, v.a kliimarida, mis kuvatakse edasi. Kõik funktsioonid jäävad tööle, nagu kliimaseade, audio, juhendamine* ja rakendused. Selles režiimis saab ekraani lapiga puhastada; vt jaotist "Keskekraani puhastamine".

Ekraani taasaktiveerimiseks vajutage põgusalt avakuvanuppu.

Kuvatakse ekraani sulgemisel lahti olnud aknad.

Märkus

Ekraani ei saa välja lülitada, kui ekraanil kuvatakse parajasti tegevusele kutsuv viip.

Märkus

Keskekraan lülitub automaatselt välja, kui mootor välja lülitatakse ja juhi uks avatakse.

Avakuvale naasmine mõnelt teiselt kuvalt

Vajutage lühidalt avakuvanuppu.

Kuvatakse avakuva viimane vaade.

Vajutage lühidalt uuesti.

Kõik avavaate alamvaated lülitatakse vaikeväärtusele.

Märkus

Vajutage avakuva tavarežiimis avalehenuppu. Ekraanil kuvatakse animatsioon, mis tutvustab, kuidas eri kuvasid avada.

Rakenduste ja autofunktsioonide nuppude teisaldamine

Rakenduste kuval olevaid rakendusi ja autofunktsioonide kuval olevaid funktsioonide nuppe saab teisaldada ja korraldada vastavalt soovile.

Hoidke all rakendust/nuppu.

Rakenduse/nupu suurus muutub ning rakendus/nupp muutub pisut läbipaistvaks. Seejärel saab seda teisaldada.

Lohistage rakendus/nupp kuval olevale tühjale kohale.

Rakenduste/nuppude paigutamiseks on saadaval kuni 48 rida. Rakenduse/nupu teisaldamiseks nähtavast kuvast väljapoole lohistage see kuva allossa. Seejärel lisatakse uued read, kuhu saab rakenduse/nupu paigutada.

Rakenduse/nupu saab paigutada ka kaugemale all, kust see kuva tavarežiimi puhul välja ei paista.

Kuva kerimiseks üles-/allapoole tõmmake sõrmega üle ekraani.

Märkus

Peitke harva kasutatavad rakendused. Nii on hõlpsam leida rakendusi, mida sagedamini kasutate.

Loendi, artikli või kuva kerimine

Kui kerimistähis nähtavale ilmub, saate kuval üles või alla kerida. Tõmmake vaatel üles- või allapoole.

P5-1546 - Scroll indicator in centerdisplay

Kui kuval on võimalik kerida, näete keskekraanil kerimistähist.

Keskekraani juhtnuppude kasutamine

P5-1507–Climate–Temperature regulation

Temperatuuri regulaatorid

Regulaatorit kasutatakse auto paljude funktsioonidega. Näiteks temperatuuri saate reguleerida ühel järgmisel viisil:

  • lohistage juhtnupp soovitud temperatuurini,
  • temperatuuri aeglaselt suurendamiseks/vähendamiseks vajutage nuppu + / või
  • puudutage regulaatoril soovitud temperatuurivalikut.

Kas sellest oli abi?