Aktiivne parkimisabi

Parkimine Aktiivse parkimise abiga*

Uuendatud 7/23/2018

Aktiivse parkimise abi (Park Assist Pilot - PAP) aitab sõitjal kolme sammu abil parkida. Samuti aitab funktsioon sõitjal parkimiskohalt lahkuda.

Märkus

Parkimisabi mõõdab kaugust ja pöörab rooli – juhi ülesanne on teha järgmist.

 • Jälgida hoolikalt auto ümbrust
 • Järgida keskekraanil olevaid juhiseid
 • Vahetada käiku (tagurpidi/edasi)
 • Hoida ohutut kiirust
 • Pidurdada ja peatada auto

PAP-i saab aktiveerida siis, kui mootor on käivitatud ja järgmised tingimused on täidetud.

 • Autole ei ole kinnitatud järelhaagist.
 • Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 mph).

Märkus

Kui PAP otsib parkimiskohta, peaks auto ja parkimiskohtade vahemaa olema 0,5-1,5 m.

Parkimine

PAP-funktsioon pargib auto järgmiste etappidena.

 1. Parkimiskoht on tuvastatud ja mõõdetud.
 2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta.
 3. Auto paigutatakse parkimiskohta – süsteem võib juhil paluda käiku vahetada.

Parkimiskohtade otsimine ja mõõtmine

P5-1507-PAP symbol På-Av

Funktsiooni saab aktiveerida keskekraani funktsioonivaates.

Juurdepääs on võimalik ka kaamerakuvadel.

P5-1507-Parallel parking Scan + Stop

Paralleelparkimise tööpõhimõte.

P5-1507-Perpendicular parking Scan + Stop PAP

Ristparkimise tööpõhimõte.

Paralleelse parkimise korral ei tohi ületada kiirust 30 km/h (20 mph) ning ristiparkimise puhul 20 km/h (12 mph).

Puudutage funktsioonivaates nuppu Pargi.

PAP otsib parkimiskohta ja kontrollib, kas see on piisavalt suur.

Hoidke pilku keskekraanil ja olge valmis autot peatama, kui sealne graafika ja tekst märgivad sobiva parkimiskoha leidmist.

Kuvatakse hüpikaken.

Valige Paralleelparkimine või Risti parkimine ning seejärel valige tagasikäik.

Märkus

PAP otsib lähedusest parkimiskohta, kuvab juhised ja suunab auto parkimiskohale kaassõitja tänavapoolel. Kuid vajaduse korral võib auto parkida ka juhipoolsele tänavapoolele.

 • Aktiveerige juhipoolne suunatuli – seejärel otsib süsteem sellelt auto poolelt parkimiskohta.

Parkimiskohta tagurdamine

P5-1507-Parallel parking reverse

Paralleelparkimine.

P5-1507-Perpendicular parking reverse PAP

Ristparkimine.

Veenduge, et taga poleks midagi ees.

Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma rooliratast puudutamata ning kiirusega kuni 7 km/h (4 mph).

Seejärel juhib PAP auto parkimiskohale.

Jälgige keskekraani ning olge valmis autot peatama, kui graafika ja tekstiteated seda nõuavad.

Märkus

 • Kui PAP-funktsioon on aktiveeritud, hoidke käed roolist eemal.
 • Veenduge, et rool saab vabalt liikuda ega ole takistatud.
 • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks - oodake, kuni rool on end pööranud, enne kui alustate edasi/tagasi sõitmist.

Auto paigutamine parkimiskohale

P5-1507-Parallel parking fixation

Paralleelparkimine.

P5-1507-Perpendicular parking fixation PAP

Ristparkimine.

Asetage käigukang D asendisse, oodake kuni rooli on pööratud ning sõitke aeglaselt edasi.

Jälgige keskekraani ning olge valmis autot peatama, kui graafika ja tekstiteated seda nõuavad.

Valige tagasikäik ja sõitke aeglaselt tahapoole.

Jälgige keskekraani ning olge valmis autot peatama, kui graafika ja tekstiteated seda nõuavad.

Kui auto on pargitud, lülitub funktsioon automaatselt välja ning kuvatakse vastavad joonised ja tekst. Juhil võib osutuda vajalikuks asendit parandada. Ainult juht saab kindlaks määrata, kas auto on õigesti pargitud.

Oluline

Kui PAP kasutab andureid, on hoiatusvahemaa lühem võrreldes sellega, kui andureid kasutab parkimisabi.

Parkimiskohalt lahkumine

Märkus

Parkimiskohalt lahkudes toimib funktsioon Välju parkimiskohalt üksnes paralleelse parkimise korral – mitte parkimistaskus parkimisel.

P5-1507-Knapp-PAP På/Av

Funktsioon Välju parkimiskohalt aktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu Välju parkimiskohalt.

Kasutage suunatulesid, et näidata parkimiskohalt väljumise suund.

Jälgige keskekraani. Järgige juhiseid samamoodi nagu parkimise ajal.

Pidage meeles, et rool võib tagasi "hüpata", kui funktsioon on lõpetatud. Võimalik, et juht peab seejärel parkimiskohalt lahkumiseks rooli tagasi maksimaalsesse rooliasendisse asetama.

Juhul kui PAP leiab, et juht saab parkimiskohalt lahkuda ilma liigse manööverdamiseta, siis lõpetatakse funktsiooni tegevus isegi siis, kui juht arvab, et auto on endiselt pargitud.


Kas sellest oli abi?