Pilot Assist (Juhiabisüsteem)

Pilot Assist*

Uuendatud 7/23/2018

Pilot Assist aitab roolimisabi kaudu hoida autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Pilot Assist tagab mugavama sõidu ja rahulikuma sõidukogemuse, nt pikkade reiside jooksul või ühtlase liiklusvooga maanteel sõites.

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt

Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust ja tee äärejooni

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Kaamera- ja radariüksus
Kauguse lugemine
Äärejoonte lugemisseadmed

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe. Pilot Assist skannib pikivahet eespool sõitva sõidukiga ja sõiduraja märgistusi, kasutades selleks kaamerat ja radarit. Praegune ajaintervalli säilitatakse automaatse kiiruse kohandamise abil, samal ajal kui roolimise abi aitab autot sõidurajal paigutada.

Pilot Assist roolimise abi arvestab eesoleva auto kiirust ja sõiduraja tähiseid. Juht ei saa Pilot Assist roolimise soovitusi eirata ning muus suunas sõitma hakata (nt vahetada sõidurida või vältida teel olevaid tõkkeid).

Kui Pilot Assist ei suuda sõidurida ära tunda, nt pole sõidureamärgistus kaamera ja radari jaoks nähtavad, lülitab Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja ja taastab töö, kui sõidureamärgistus uuesti loetavaks muutub (liikumiskiiruse ja pikivahe hoidmine siiski jätkub).

Märkus

Funktsiooni Pilot Assist roolimisabi lülitatakse välja ning selle sisselülitumisel eelnevat hoiatust ei anta.

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Roolimisabi olekut märgib rooliratta sümboli värv.

• ROHELINE rooliratas tähistab aktiivset roolimisabi

• HALL rooliratas (nagu joonisel näidatud) tähistab väljalülitatud roolimisabi.

Hoiatus

Pilot Assist on abisüsteem, mis ei suuda hallata kõiki liiklus-, ilma- ja teeolusid.

Juht peab alati jälgima liiklusolusid ning sekkuma, kui Pilot Assist ei paku piisavad roolimisabi, ei säilita sobivat kiirust või sobivat pikivahet.

Tutvuge kasutusjuhendi kõigi seda funktsiooni käsitlevate jaotistega, et olla kursis selle piirangutega.

Funktsiooni Pilot Assist tohib kasutada üksnes siis, kui kummalgi pool on selged värvitud rajatähised. Muul viisil kasutamisega kaasneb auto ja mittetuvastatud takistuse kokkupuuteoht.

Juht vastutab alati auto juhtimise ning õige pikivahe ja kiiruse tagamise eest, isegi siis, kui kasutusel on Pilot Assist.

Pilot Assist reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Pilot Assist üritab kiirust sujuvalt reguleerida. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral, või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Kaamera ja radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Pilot Assist järgib samal sõidureal eespool olevat sõidukit juhi määratud pikivahega. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Järgnev kehtib automaatkäigukastiga autodele.

  • Pilot Assist suudab järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).
  • Pilot Assist suudab abistada roolimisel paigalseisust kuni kiiruseni 140 km/h (87 mph).

Järgnev kehtib manuaalkäigukastiga autodele.

  • Pilot Assist suudab järgida teist autot kiirusel alates 30 km/h(20 miili tunnis) kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).
  • Pilot Assist suudab abistada roolimisel kiirusel alates 30 km/h(20 miili tunnis) kuni kiiruseni 140 km/h(87 miili tunnis).

Hoiatus

Pilot Assist ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Juht peab vahele segama, kui süsteem ei suuda eessõitva auto kiirust tuvastada.

Pilot Assist ei pidurda inimeste, loomade, objektide, väikesõidukite (nt jalgrattad ja mootorrattad), madalate haagiste ja lähenevate, aeglaste või paigalseisvate sõidukite korral.

Ärge kasutage süsteemi Pilot Assist näiteks linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel või kui autoga on ühendatud haagis.

Oluline

Süsteemi Pilot Assist komponente võib hooldada ainult teeninduses ─ soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Ülevaade

Reguleerimisnupud

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

Funktsioonide nupud ja sümbolid

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Suurendab liikumiskiirus või lülitab Pilot Assist funktsiooni välja ja taastab salvestatud liikumiskiiruse ning pikivahe
Aktiveerib/deaktiveerib funktsiooni Pilot Assist
Lülitub funktsioonist Pilot Assist kohanduva kiirushoidiku režiimi.
Vähendab talletatud kiirust
Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Kohanduva kiirushoidiku režiimist Pilot Assist režiimi lülitumine
Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga
Funktsiooni sümbol
Eesliikuva sõiduki ja pikivahe sümbolid
Aktiivse/deaktiveeritud roolimisabi sümbol

Juhi ekraan

P5-1507-ACC Mätargrafik

Sõidukiiruste näidud

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Salvestatud kiirus
Ees liikuva sõiduki kiirus.
Teie auto kehtiv liikumiskiirus.

Liiklusoludest sõltuvate sümbolite eri kombinatsioonide nägemiseks vt jaotist "Pilot Assisti sümbolid ja teated".

Kokkupõrkeohu hoiatus

P5-1617-v54x-CitySafety Princip m Koll-varning

Kokkupõrkehoiatuse heli ja sümbol

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kokkupõrkeohu helisignaal
Kokkupõrkeohu hoiatussignaal
Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

Pilot Assist kasutab umbes 40% jalgpiduri võimsusest. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui Pilot Assist seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

Hoiatus

Pilot Assist annab hoiatuse ainult sõidukite kohta, mille kaamera- ja radarisüsteem tuvastati ─ seetõttu ei pruugita hoiatust edastada või võib see viibida. Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vajaduse korral.

Esiklaasi ekraan*

P5-1507 HUD collision warning

Kokkupõrkehoiatuse sümbol esiklaasil

MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

.

Kui auto varustusse kuulub esiklaasi ekraan, siis ilmub sinna vilkuv sümbol.

Märkus

Esiklaasil olevat teavet võib olla raske näha tugevas päikesevalguses ja päikeseprille kandes.


Kas sellest oli abi?