Automaatne kiirusepiiraja

Automaatne kiiruspiiraja

Uuendatud 10/4/2021

Automaatne kiiruspiiraja

Automaatse kiiruspiiraja (ASLAutomatic Speed Limiter) funktsioon aitab juhil kohandada maksimaalselt liikumiskiirust vastavalt liiklusmärkidele.

Automaatse kiiruspiiraja tähis

P5-1507-Automatic Speed Limiter symbol 10x10

Liiklusmärgi sümbol (kuvatakse spidomeetri keskel koos salvestatud kiirusenäiduga "70") võidakse kuvada kolmes värvitoonis.

Liiklusmärgi sümboli värv

Tähendus

Rohekaskollane

Automaatne kiirusepiiraja on aktiivne

Hall

Automaatne kiirusepiiraja viiakse ooterežiimi

Oranž

Automaatne kiirusepiiraja on ajutiselt ooterežiimis – nt kuna liiklusmärki ei tuvastatud.

Kiiruse teave liiklusmärkidelt

Automaatne kiiruspiiraja kasutab liiklusmärgi teabe (RSIRoad Sign Information) funktsiooni teavet, et kohandada auto maksimaalset liikumiskiirust.

Liiklusmärgi teave põhineb nende liiklusmärkide kiiruspiirangutel, millest auto möödub ning lisaks ka kaardiandmetel. Füüsilised märgid, millest möödutakse on prioriteetsed, mis võib olla vajalik näiteks teetööde korral.

Kui liiklusmärgil olev teave ei anna juhiabisüsteemile infot kiiruse kohta, lülitatakse automaatne kiirusepiiraja ooterežiimile ja see läheb üle tavalisele kiirusepiirajale. Sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja liikumiskiirust pidurdama.

Automaatne kiirusepiiraja aktiveeritakse uuesti, kui liiklusmärkidel olev teave annab jälle infot kiiruse kohta.

Hoiatus

Isegi siis, kui juht näeb kiiruspiiranguga liiklusmärki selgelt, võib liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni* (RSI) esitatav kiirusteave funktsioonile ASL olla vale – sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja valima õige kiiruse.

Automaatse kiiruspiiraja lubatavuspiir

Automaatsele kiiruspiirajale saab määrata erinevad lubatavuspiirid. Kõrvalekallet muudetakse samal moel nagu kiiruspiiraja seadistust.

Kui auto järgib näiteks kiiruspiirangut 70 km/h (43 mph), saab juht määrata liikumiskiiruseks nt 75 km/h (47 mph).

Kõrvalekaldest peetakse kinni niikaua kuni möödutakse kõrgema või madalama väärtusega liiklusmärgist - siis alustab auto märgil määratud kiiruse jälgimist ning kõrvalekalle kustutatakse mälust.

Märkus

Maksimaalne valitav hälve on +/- 10 km/h (5 mph).

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?