City Safety

City Safety

Uuendatud 1/31/2020

City Safety

City SafetyFunktsioon ei ole kõigis riikides saadaval. hoiatab juhti visuaalsete, heliliste ja pidurdushoiatustega, et aidata juhil märgata ootamatult ilmuvaid jalakäijaid, jalgrattureid, suuremaid loomi ja sõidukeid; seejärel üritab auto automaatselt pidurdada, kui juht ise mõistliku aja jooksul ei reageeri.

P5-1507-CitySafety Princip

Radariüksuse asukoht.

City Safety võib ära hoida kokkupõrke või vähendada kokkupõrkekiirust.

City Safety aitab juhti kokkupõrkeohu korral jalakäija, suure looma, jalgratturi või teise sõidukiga.

City Safety funktsioon aitab juhil vältida kokkupõrget ummikutes, kui nt eesolevas liikluses toimuvad muutused, kuid juht ei pane seda tähele ja toimuda võib kokkupõrge.

Funktsioon aitab juhti ja pidurdab auto ähvardava kokkupõrkeohu korral, kui juht ise ei reageeri õigel ajal pidurdades ja/või kõrvale keerates.

City Safety rakendub lühikese äkkpidurdusena ja peatab auto tavapidurdamisele sarnaneval moel vahetult eesoleva sõiduki taga.

City Safety aktiveerub olukordades, kus juht oleks pidanud varem pidurdama hakkama, seetõttu ei saa see juhti ka alati aidata.

Tarbetu sekkumise vältimiseks on City Safety rakendusaeg planeeritud võimalikult hiliseks.

Tavaliselt märkab juht või reisija City Safety funktsiooni rakendumist ainult siis, kui kokkupõrkeoht on väga suur.

Hoiatus

  • City Safety automaatpidurduse funktsioon võib kokkupõrke ära hoida või vähendada kokkupõrke kiirust, kuid pidurite maksimaalse tõhususe tagamiseks peab juht alati ka ise piduripedaali vajutama, isegi automaatse pidurdamise korral.
  • Hoiatus ja roolimisabi aktiveeritakse ainult suure kokkupõrkeohu korral, seetõttu ei tohi te kunagi ootama jääda, kuni antakse kokkupõrke hoiatus või kuni süsteem City Safety sekkub.
  • Jalakäija või jalgratturi eest hoiatamise ja pidurdamise funktsioon lülitub välja, kui sõidukiirus ületab 80 km/h (50 mph).
  • City Safety ei aktiveeri suure kiirenduse puhul ühtki automaatpidurdusfunktsiooni.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?