Pilot Assist

Pilot Assist

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Uuendatud 1/31/2020

Pilot Assist

See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline.

Pilot Assist aitab roolimisabi kaudu hoida autot sõidurajal, sh hoida ühtlast kiirust ja sobivat pikivahet.

Pilot Assist töötab järgmiselt

Funktsioon Pilot Assist on peamiselt mõeldud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel teedel, kus see muudab sõitmise mugavamaks ja tagab meeldivama sõidukogemuse.

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt

Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust ja tee äärejooni.

Kaamera- ja radariüksus
Kauguse lugemine
Äärejoonte lugemisseadmed

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe. Pilot Assist skannib pikivahet eespool sõitva sõidukiga ja sõiduraja märgistusi, kasutades selleks kaamerat ja radarit. Praegune ajaintervalli säilitatakse automaatse kiiruse kohandamise abil, samal ajal kui roolimise abi aitab autot sõidurajal paigutada.

Pilot Assist roolimise abi arvestab eesoleva auto kiirust ja sõiduraja tähiseid. Juht ei saa Pilot Assist roolimise soovitusi eirata ning muus suunas sõitma hakata (nt vahetada sõidurida või vältida teel olevaid tõkkeid).

Kui Pilot Assist ei suuda sõidurida ära tunda, nt pole sõidureamärgistus kaamera ja radari jaoks nähtavad, lülitab Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja ja taastab töö, kui sõidureamärgistus uuesti loetavaks muutub (liikumiskiiruse ja pikivahe hoidmine siiski jätkub).

Hoiatus

Süsteemi Pilot Assist roolimisabi lülitatakse automaatselt välja ning selle sisselülitumisel eelnevat hoiatust ei anta.

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Roolimisabi olekut märgib rooliratta sümboli värv.

• ROHELINE rooliratas tähistab aktiivset roolimisabi

• HALL rooliratas (nagu joonisel näidatud) tähistab väljalülitatud roolimisabi.

Hoiatus

Süsteemi Pilot Assist tohib kasutada üksnes siis, kui kummalgi pool on selged värvitud rajatähised. Muul viisil kasutamisega kaasneb auto ja mittetuvastatud takistuse kokkupuuteoht.

Hoiatus

  • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
  • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Pilot Assist reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Pilot Assist üritab kiirust sujuvalt reguleerida. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev auto pidurdab järsult. Kaamera ja radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Pilot Assist järgib samal sõidureal eespool olevat sõidukit juhi määratud pikivahega. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Hoiatus

  • See ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Kui süsteem ei tuvasta eesolevat sõidukit, vastutab auto juhtimise eest alati juht.
  • Funktsioon ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi või mõni väike sõiduk, näiteks jalgratas või mootorratas. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.
  • Ärge kasutage seda funktsiooni keerulistes olukordades, nagu linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Oluline

Juhisüsteemi komponente saab hooldada vaid töökojasSoovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust..

Kurvid ja teelahkmed

Pilot Assist teeb juhiga koostööd ja seetõttu ei tohi juht oodata funktsiooni Pilot Assist roolimisabi rakendumist, vaid peab alati olema valmis ise rooli keerama, eriti kurvides.

  • Kui auto jõuab mahasõiduteeni või sõidurada lahkneb, peab juht auto roolima soovitud sõidurajale, et Pilot Assist tunneks ära soovitud suuna.

Pilot Assist üritab autot hoida sõiduraja keskel

Kui Pilot Assist aitab roolida, üritab see hoida autot sõiduraja tähistuste vahel ja seetõttu on soovitatav lasta autol leida kõige optimaalsem asend, et sõiduelamus oleks võimalikult sujuv. Juht saab kontrollida, kas auto on turvaliselt sõidurajal ja saab vajaduse korral rooliga asendit muuta.

  • Kui Pilot Assist ei paiguta autot sõidurajal sobival viisil, on soovitatav Pilot Assist välja lülitada või aktiveerida kohanduv kiirushoidik.

Kas sellest oli abi?