Pilot Assist

Pilot Assist *

Uuendatud 3/15/2021

Pilot Assist *

Pilot Assist See funktsioon võib turust olenevalt olla standardvalikus või valikuline. võib aidata hoida juhil autot oma sõidurajal ning hoida ühtlast kiirust ja eelmääratud pikivahet eesoleva autoga.

P5-1507-Adaptive Cruise Control, overview detection of vehicle ahead and side markings

Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust ja tee äärejooni.

Kaamera- ja radariüksus
Kauguse lugemine
Äärejoonte lugemisseadmed

Funktsiooni Pilot Assist tundmaõppimine

Pilot Assist aitab teie autot juhtida ning enne funktsiooniga täielikku harjumist tuleb teil sõita mõni kilomeeter aktiveeritud Pilot Assist-funktsiooniga. Kõigi eeliste ohutuks kasutamiseks on tähtis tunda selle funktsiooni kõiki kasutamisvõimalusi ja piiranguid.

Funktsioon Pilot Assist on peamiselt mõeldud kasutamiseks kiirteedel ja muudel suurematel teedel, kus see muudab sõitmise mugavamaks ja tagab meeldivama sõidukogemuse.

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe. Pilot Assist skannib pikivahet eespool sõitva sõidukiga ja sõiduraja märgistusi, kasutades selleks kaamerat. Praegune ajaintervalli säilitatakse automaatse kiiruse kohandamise abil, samal ajal kui roolimise abi aitab autot sõidurajal paigutada.

Kui manööverdamistoe* funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada ka auto kiirust.

Pilot Assist reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Pilot Assist püüab:

 • kiirust sujuvalt reguleerida. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev auto pidurdab järsult. Kaamera ja radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.
 • järgneda samal sõidureal eespool olevale sõidukile juhi määratud pikivahega. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Auto asend sõidurajal

Kui Pilot Assist aitab roolida, üritab see teie autot hoida nähtavate sõiduraja märgistuste vahel. Sujuvama sõiduelamuse tagamiseks soovitame lasta autol ise leida hea sõiduasendi. Juht saab sõiduasendit rooli sisendit suurendades alati ise korrigeerida. Juhi ülesanne on hoida auto turvaliselt õigel sõidurajal.

Kui Pilot Assist ei paiguta autot sõidurajal sobival viisil, on soovitatav Pilot Assist välja lülitada või aktiveerida kohanduv püsikiirusehoidja*.

Roolimisabi

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Roolimisabi olekut märgib rooliratta sümboli värv.

• Süttinud tulega rooliratta sümbol tähistab aktiivset roolimisabi

• Kustunud tulega rooliratta sümbol (nagu joonisel näidatud) tähistab väljalülitatud roolimisabi.

Pilot Assist roolimise abi arvestab eesoleva auto kiirust ja sõiduraja tähiseid. Juht saab Pilot Assist roolimise soovitusi kohandada ning suunata rool teises suunas, nt. vahetada sõidurida või vältida teel olevat takistust. Sellisel juhul on aktiivse roolimisabi korral tunda rooli takistust.

Roolimisabi ajutine keelamine

Hoiatus

Süsteemi Pilot Assist roolimisabi lülitatakse automaatselt välja ning selle sisselülitumisel eelnevat hoiatust ei anta.

Suunatulede kasutamisel lülitatakse Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja. Kui suunatuli on välja lülitatud, siis aktiveeritakse roolimisabi automaatselt uuesti, kui sõiduraja ääremärgistus on jätkuvalt tuvastatav.

Kui Pilot Assist ei suuda sõidurada selgelt lugeda, nt. kui kaameraüksus ei näe sõiduraja ääremärgistust, siis lülitab Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja. Kiirust ja pikivahet reguleerivad funktsioonid jäävad aktiivseks. Roolimisabi taastatakse, kui rada on võimalik uuesti hinnata. Sellistes olukordades võib rooli kerge vibreerimine juhti teavitada, et roolimisabi on ajutiselt inaktiveeritud.

Kurvid ja teelahkmed

Pilot Assist teeb juhiga koostööd ja seetõttu ei tohi juht oodata funktsiooni Pilot Assist roolimisabi rakendumist, vaid peab alati olema valmis ise rooli keerama, eriti kurvides.

Kui auto jõuab mahasõiduteeni või sõidurada lahkneb, peab juht auto roolima soovitud sõidurajale, et Pilot Assist tuvastaks soovitud suuna.

Käed roolil

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Funktsiooni Pilot Assist toimimise eelduseks on, et juht hoiab käsi roolil. Samuti peab juht sõites alati olema ergas ja tähelepanelik, kuna Pilot Assist ei suuda kõiki olukordi tuvastada ja funktsioon võib eelneva hoiatuseta sisse ja välja lülituda.

Hoiatus

Mistahes hoiatussignaali käivitumisel ärge oodake uute hoiatuste andmiseni ega lootke süsteemi abile, vaid tegutsege kohe.

 1. Kui Pilot Assist tuvastab, et juht ei hoia käsi roolil, annab süsteem hoiatuse ning juhiekraanil kuvatakse tähis ja teade, mis palub juhil aktiivselt autot juhtida.
 2. Kui juhi käsi ei tuvastata endiselt roolil paari sekundi möödudes korratakse teadet autot aktiivselt juhtida millega kaasneb helisignaal.
 3. Kui Pilot Assist ei tuvasta mõne sekundi pärast juhi käsi roolil, siis lülitatakse funktsioon välja. Pärast seda tuleb Pilot Assist taaskäivitada roolil paikneva nupuga . Pärast välja lülitamist kasutab funktsioon jätkuvalt akustilisi ja visuaalseid hoiatussignaale kuni 5 sekundi jooksul.

Järsud tõusud ja/või suur koorem

Pidage meeles, et Pilot Assist on ennekõike mõeldud tasasel teel sõitmiseks. Järsu langusega teel sõites võib funktsioonil tekkida raskusi õige pikivahe hoidmisega eesliikuva sõidukiga – sellisel juhul tuleb olla eriti tähelepanelik ja valmis pidurdama.

Ärge kasutage funktsiooni Pilot Assist rasket koormat või haagist vedades.

Märkus

Süsteemi Pilot Assist ei saa aktiveerida, kui auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis, jalgrattahoidik või muu sarnane seade.

Enne kasutamist lugege kõiki hoiatusi

Hoiatus

 • Funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema.
 • Juhiabisüsteemid ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Märkus

See funktsioon kasutab auto kaamera- ja radariüksust, millel on teatud üldpiirangud.

Oluline

Juhiabisüsteemi sisemisi komponente võib hooldada ainult teeninduses, soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Hoiatus

Teatud oludes ei pruugi funktsiooni Pilot Assist roolimisabi juhti õigel viisil aidata või võib automaatselt välja lülituda. Sellisel juhul ei ole funktsiooni Pilot Assist kasutamine soovitatav. See võib juhtuda näiteks järgmiste olude puhul:

 • rajatähistus on ebaselge, kulunud, puudub või rajatähistused ristuvad või rajatähistusi on mitu.
 • raja eraldusjoon on muutunud, nt. kui rajad lahknevad või liituvad, samuti peale- või mahasõiduteed.
 • teetööde ja sõidutee ootamatute muutuste korral, nt. kui rajad õige marsruudi tähistuse katkestavad.
 • kui maanteel või maantee lähedal on servad või muud jooned rajatähistuste asemel, näiteks kõnniteeservad, maapinnakatte parandused, tõkete servad, teeääred või tugevad varjud;
 • rada on kitsas või käänuline;
 • rajad on konarlikud või auklikud.
 • ilmaolud on halvad, nt esineb vihma-, lumesadu, udu, lobjakas või halbadest valgustingimustest tulenev halb nähtavus, tagantvalgustus, märg teekate jne.

Juht peaks ka teadma, et süsteemil Pilot Assist on järgmised piirangud.

 • Kõnniteeserva, teepiirdeid ja ajutisi takistusi (liikluskoonuseid, ohutuspiirdeid jne) ei tuvastata. Lisaks võib süsteem neid pidada rajatähistuseks, millega kaasneb auto ja takistuse kokkupuuteoht. Juht peab ise veenduma, et auto asub nimetatud takistusest ohutus kauguses.
 • Kaamera ja radarandur ei suuda liiklustingimustes kõiki esineda võivaid objekte ja takistusi, nt löökauke, ajutisi täielikult või osaliselt teed blokeerivaid takistusi või objekte tuvastada.
 • Pilot Assist ei näe jalakäijaid, loomi jne.
 • Soovitatud roolimissisendil on piiratud mõju, mis tähendab, et Pilot Assist ei aita juhil iga kord autot juhtida ega raja piires hoida.
 • Süsteemiga Sensus Navigation * autodes on funktsiooniga võimalik kasutada teavet kaardi andmetest, mis võib erinevalt toimida.
 • Pilot Assist lülitatakse välja, kui elektrirool kiirusega seotud roolimisjõuga töötab vähendatud võimsusega, nt ülekuumenemisest tingitud jahtumisel.

Hoiatus

Pilot Assist tohib kasutada üksnes siis, kui sõiduraja kummalgi pool on selged värvitud rajatähised. Muul viisil kasutamisega kaasneb auto ja mittetuvastatud takistuse kokkupuuteoht.

Hoiatus

 • See ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Kui süsteem ei tuvasta eesolevat sõidukit, vastutab auto juhtimise eest alati juht.
 • Funktsioon ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi või mõni väike sõiduk, näiteks jalgratas või mootorratas. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.
 • Ärge kasutage seda funktsiooni keerulistes olukordades, nagu linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

Kas sellest oli abi?